Welke thema’s vinden senioren het belangrijkste?

Eind augustus voerden we een onderzoek uit onder 7.934 senioren (60+), om inzicht te krijgen in hun politieke voorkeuren, beweegredenen en afwegingen. De gezondheidszorg en ouderenzorg zijn voor hen overduidelijk de belangrijkste thema’s bij de komende verkiezingen. Ook de aandacht voor koopkracht scoort hoog.

Vertrouwen ongekend laag
‘Er wordt veel beloofd en weinig nagekomen’, zegt een van de deelnemers (man, 76 jaar) aan het onderzoek. Het vertrouwen in de politiek blijkt bij de senioren ongekend laag. 60% geeft aan weinig tot geen vertrouwen te hebben in het landelijk beleid van de overheid. Daarnaast geloven drie op de vier zestigplussers dat politici in Den Haag te weinig rekening houden met de belangen en wensen van ouderen.

Bijna de helft (43%) van de zestigplussers twijfelt of weet echt nog niet op welke politieke partij zij gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Opvallend is dat ook binnen de groep die jarenlang loyaal op dezelfde partij stemde, bijna drie op de vijf senioren nu de voorkeur geven aan een andere partij of twijfelen.

Zet zorg centraal
Er zijn zoveel grote dossiers die aandacht vragen. Opmerkelijk is dat het thema immigratie en asiel (dat bij de gemiddelde Nederlanders op één stond) minder prioriteit heeft voor de zestigplussers: een kwart van hen heeft dit onderwerp als belangrijk aangemerkt. De zestigplussers maken zich vooral ernstige zorgen over de zorg in Nederland. Wat hen betreft zijn de gezondheidszorg (55%) en ouderenzorg (48%) de belangrijkste thema’s. Ze geven aan dat er geen bezuinigingen op ouderenzorg plaats mogen vinden, zolang de overgang naar ‘zoveel mogelijk zorg thuis’ niet goed geregeld is. We kunnen niet langer klakkeloos aannemen dat er voldoende goede (thuis)zorg beschikbaar is wanneer we het nodig hebben. Langer thuis wonen staat onder druk vanwege een structureel tekort aan zorgpersoneel. Er zijn wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis. En de zorgvraag zal alleen nog maar verder stijgen door de toename van het aantal ouderen.

En dan pensioen en koopkracht
Na de zorg zijn pensioen, armoede en koopkracht de belangrijkste thema’s voor de zestigplussers bij de komende verkiezingen. Door de afgelopen jaren met sterke inflatie, koopkrachtdaling en het jarenlang niet kunnen indexeren van pensioenen is het niet gek dat voor senioren juist economische thema’s van belang zijn. Zestigplussers vinden het belangrijk dat de AOW waardevast blijft, volledig gekoppeld aan het minimumloon en dit in combinatie met een stabiel pensioen voor iedereen.

Wonen, vervoer en digitalisering
Zestigplussers geven in het onderzoek aan dat:

  • het cruciaal is dat er genoeg betaalbare, geschikte en bereikbare woningen voor senioren beschikbaar zijn;
  • digitalisering niet mag leiden tot uitsluiting van niet-digitale senioren; overheids- en publieke diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn;
  • het openbaar vervoer snel, veilig, duurzaam en betaalbaar moet zijn, met maatwerkmogelijkheden voor senioren.

Het online onderzoek werd uitgevoerd door het Nationaal Senioren Panel, in opdracht van de KBO-PCOB en ANBO. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 75.

belangrijkste verkiezingsthema's bij ouderen

‘Er is een apart ministerie noodzakelijk voor ouderdomszaken, omdat deze in andere ministeries niet of onvoldoende aan de orde komen. Dit is gezien de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende maatschappelijke problemen niet zo maar een wens, maar zou getuigen van realistisch inzicht.’

man, 92