Inzet per speerpunt

KBO-PCOB heeft een eigen visie op politiek en samenleving, volgend uit wat onze leden drijft en wat ze belangrijk vinden. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. De inzet van KBO-PCOB is duidelijk: de politiek mag onder geen beding senioren negeren in verkiezingen, onderhandelingen en beleid. Hoe zeer de acute zaken zich ook opdringen: corona, economische recessie, klimaat. Veel van onze leden voelen zich door het huidige kabinetsbeleid onvoldoende gezien en gehoord. We pleiten ervoor dat iedereen (vol)waardig kan participeren in de samenleving, óók senioren.

Ouderen worden nu te vaak gezien als een kostenpost. Maatschappelijke organisaties en politiek moeten er samen voor zorgen dat ouderen een volwaardige plaats hebben in de samenleving. Doel is dat een volgend kabinet zich serieus inzet voor zo’n samenleving. Wij brengen hierin de mening en stem van ouderen zelf over het voetlicht. Nog steeds wordt te vaak óver ouderen, in plaats van mét ouderen gesproken over de onderwerpen die belangrijk en bepalend zijn voor hun welzijn. 

Hoe zorgen we nu dat ouderen op de agenda blijven na 17 maart? Door partijen voortdurend scherp te houden. Lees bij de Speerpunten wat onze inzet is. Daarbij waken we ervoor om ons als seniorenorganisatie uit te laten spelen tegen jongeren. Bij ons staat solidariteit tussen generaties hoog in het vaandel. KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, oud en jong. 

Onze inzet per speerpunt

Zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met goede zorg nabij. Dat is de wens van veel senioren. Maar dat gaat niet vanzelf. Er moeten eerst meer geschikte woningen komen. Denk aan gelijkvloerse appartementen, mantelzorg- en meergeneratie-woningen, hofjes of woon-zorgcombinatie. Hierover wordt veel gesproken, maar een volgend kabinet kan zich onderscheiden door nu echt aan de slag te gaan.

Een volgend kabinet moet:

 • Wonen voor iedereen betaalbaar en toegankelijk maken
 • Voldoende woningen realiseren, inclusief tussenvormen rond wonen en zorg
 • Wooncoaches voor senioren aanstellen in heel Nederland

Corona toont aan hoe essentieel onze zorg is. En ook hoe kwetsbaar we zijn. Nederlandse senioren hebben recht op veilige, toegankelijke en passende zorg. Zowel aan huis als in een het ziekenhuis of andere zorginstelling. We hebben goed te zorgen voor onze ouderen, en hun mantelzorgers. Daarbij moeten senioren zélf de regie hebben over hun gezondheid.

Een volgend kabinet moet zorgen voor:

 • Goede en passende zorg en ondersteuning thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis
 • Goede aansluiting tussen formele en informele zorg, waaronder optimale mantelzorgondersteuning (pak de lessen uit de coronacrisis serieus op!)
 • Meer inzet op preventie en leefstijl

Senioren zijn weerbaarder dan ooit, maar lopen ook risico’s. In en rond huis is er val-gevaar. Babbeltrucs nemen toe. En bedrog via internet kent steeds slinksere vormen. We willen voorkomen dat senioren zich onveilig of uitgesloten voelen. Samen vergroten we ieders weerbaarheid, maar daar is ook de overheid voor nodig.

Een volgend kabinet moet werk maken van:

 • Veilig betalingsverkeer en de aanpak van fraude en financieel misbruik
 • Aanpak van bendes met babbeltrucs via Whatsapp, email, sociale media, of aan de deur
 • Vergroten van veiligheid van senioren en de leefomgeving

Na 13 jaar waarin veel ouderen achteruit gingen in koopkracht, is het de hoogste tijd om het tij te keren. Er moet weer zicht komen op pensioenindexatie. De kosten voor zorg, wonen en de dagelijkse boodschappen moeten voor iedereen te dragen zijn, van de vitale senior tot de alleroudsten onder ons. Vijftigplussers verdienen daarbij een stevige positie op de arbeidsmarkt na corona: voldoende werk, scholing en inkomen.

Een volgend kabinet staat dit te doen:

 • Een sterk en solidair pensioenstelsel met mogelijkheid tot indexatie
 • Armoede onder senioren voorkomen
 • Meer werk en scholing beschikbaar maken voor vijftigplussers, werkend en werkzoekend

Veel senioren zijn digitaal hartstikke handig. Zij beschikken over internet en hebben de vaardigheden en vergroten daarmee hun zelfredzaamheid. Dat geldt lang niet voor iedereen. Ouderen die onvoldoende digitaal vaardig waardoor ze niet kunnen meedoen en afhankelijk worden van anderen. Overheid en bedrijven hebben hier rekening mee te houden. Internet moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor wie niet digitaal vaardig (genoeg meer) is, moet er een vangnet blijven.

Een volgend kabinet heeft deze opdracht:

 • Het betalingsverkeer, zorg, openbaar vervoer en wonen moet toegankelijk zijn met basis-digivaardigheden
 • Behoud van een niet-digitaal vangnet (denk aan loket en telefoon) bij betalingen en overheidsdiensten
 • Extra budget voor het wegnemen van drempels,het versterken van de basisvaardigheden en ondersteunen van senioren

Corona heeft veel verdriet en eenzaamheid tot gevolg gehad. Veel senioren dragen dit nog steeds met zich mee. Contact, bezoek en aanraking is niet meer vanzelfsprekend. De crisis wees ons extra op onze kwetsbaarheid. Een volgend kabinet kan zich niet alleen kil richten op herstel van onze zorg en onze economie. We hebben ons ook te verhouden tot onze waarden en onze waardigheid.

Een kabinet mag het volgende beslist niet vergeten: 

 • Eenzaamheid te bestrijden, en aandacht te geven aan senioren met een klein sociaal netwerk
 • Beschikbaarheid van voldoende geestelijke verzorging en goede palliatieve zorg
 • Borging van de rol van vrijwilligers in de fysieke en geestelijke zorg