Een jaar lang samen optrekken

We schrijven juni 2017: de ledenraad van KBO-PCOB vraagt het bestuur om een volgende fase in het samenwerkingsproces voor te bereiden. Nu, een jaar later, praten we u graag bij, want ledenraad, bestuur en stuurgroep zetten veel stappen. Soms klein, soms groot, samen vooruit. We laten de vorderingen van KBO-PCOB vernieuwt! in een beknopte tijdlijn aan u zien en blikken daaronder kort vooruit.

 –           Juni 2017

De ledenraad ziet enthousiaste samenwerking tussen KBO en PCOB op allerlei plaatsen in het land en wil die verder versterken, met ruimte voor afdelingen die dat niet willen. Daarom vraagt de ledenraad het bestuur om een volgende fase in het samenwerkingsproces voor te bereiden.

–           Oktober 2017

Het bestuur stelt aan de ledenraad voor om niet alleen over de toekomstige verenigingsstructuur na te denken, maar ook over de inhoudelijke strategie. Wat is een seniorenorganisatie in de toekomst? Hoe kunnen wij van betekenis zijn voor senioren in de toekomst? De ledenraad gaat akkoord met het voorgestelde stappenplan.

–           November/december 2017

Op twaalf plaatsen verspreid over Nederland zijn dialoogbijeenkomsten om met leden en niet-leden na te denken over de seniorenorganisatie van de toekomst. Daarnaast zijn er thematische sessies over specifieke onderwerpen. Op de website www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt opent een digitale brievenbus; iedereen kan ideeën, wensen en meer posten. Kortom: er is een breed en open consultatieproces.

–           Januari/februari 2018

De stuurgroep verzamelt de oogst van de consultatieronde en stelt op grond daarvan een advies aan de ledenraad op. De stuurgroep bestaat uit tien personen, vanuit ledenraad, bestuur en daarbuiten.

–           Maart 2018

De ledenraad aanvaardt het advies van de stuurgroep als groeidocument. De ledenraad gaat akkoord met deze richting; als we bij verdere uitwerking op nieuwe inzichten stuiten dan moet er flexibiliteit kunnen zijn.

Verder vraagt de ledenraad de stuurgroep om nogmaals na te denken over de identiteit van de toekomstige vereniging, de organisatievorm en financiering uit te werken en de mogelijkheden voor vernieuwing verder te doordenken.

–           April 2018

Er zijn werkconferenties om met leden van de ledenraad, provinciale KBO-bonden en afdelingsbesturen van KBO en PCOB na te denken over de vraag hoe de afdelingen en andere initiatieven binnen de vereniging zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund. Tegelijkertijd werkt de stuurgroep aan een verdere uitwerking van de vernieuwing die nodig is om in de toekomst ook een nieuwe generatie senioren aan te spreken.

 

En nu?

De stuurgroep heeft nogmaals diepgaand gesproken over de identiteit van de toekomstige vereniging en het advies op dit punt verder aangevuld. Daarnaast is een voorstel voor de organisatievorm en financiering van de toekomstige vereniging ontwikkeld. Ook doet de stuurgroep een voorstel voor het proces:

  • Juni 2018: in ledenraad van gedachten wisselen over het vervolgadvies van de stuurgroep.
  • September 2018: regionale bijeenkomsten in het land om het vervolgadvies te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn te organiseren in nauwe samenwerking met provinciale KBO-bonden en regiocoördinatoren van de PCOB.
  • Oktober 2018: voorgenomen besluit van de ledenraad, met inachtneming van de oogst van de consultatieronde (regionale bijeenkomsten).
  • December 2018: definitief besluit over de toekomstige vereniging.

De ledenraad van KBO-PCOB zal dinsdag 19 juni 2018 over het vervolgadvies van de stuurgroep vergaderen. Let op: het gaat om voorstellen van de stuurgroep en een voorgestelde planning (vanaf september). Hier moet dus door de ledenraad nog over worden besloten.