Terugkoppeling ledenraadsvergaderingen 11 juni 2021

Op 11 juni hebben er belangrijke ledenraadsvergaderingen plaatsgevonden. Naast de besluitvorming rondom de transitie KBO-PCOB zijn er ook belangrijke personele wisselingen in het bestuur Unie KBO en de Ledenraad PCOB geweest.

In de ochtend was de vergadering van de ledenraad Unie KBO. Daar zijn vier nieuwe bestuursleden benoemd. Samen met de vorige maand benoemde voorzitter Peter de Laat is het bestuur Unie KBO nu voltallig en bestaat uit Peter de Laat, Elly Hilgeman, Jan Waaijer, Frank ten Doeschate en Tiny Kardol.

Van de heer Gerard Knoop is afscheid genomen als bestuurder. Hij is 10 jaar lang actief geweest in het bestuur Unie KBO en de laatste jaren eveneens in het bestuur KBO-PCOB. Als dank voor zijn inzet voor de Unie KBO heeft de ledenraad besloten hem tot erelid van de vereniging te benoemen.

In de middag is in de vergadering van de ledenraad PCOB afscheid genomen van 18 ledenraadsleden. Hun zittingstermijn van vier jaar was verstreken en zij wilden of konden niet herkozen worden. Er zijn 10 leden aan hun tweede termijn begonnen en daarnaast zijn 12 nieuwe leden geïnstalleerd. Toen de ledenraad PCOB in 2013 in het leven werd geroepen is de heer Jo Kodde voorzitter geworden. Onder zijn leiding is de ledenraad uitgegroeid tot wat het nu is. Uit dank voor alles wat Jo Kodde voor de ledenraad en de PCOB heeft betekend, heeft de ledenraad hem tot erelid van de vereniging benoemd.

In de ledenraad is Henk Zieleman tot voorzitter gekozen; Jaap Overbeek blijft vice-voorzitter.

Op de website van de PCOB ziet u bij Nadere kennismaking – PCOB welke ledenraadsleden in welke provincie actief zijn.

Mevrouw Anemone Bögels wordt in september benoemd als voorzitter van het bestuur KBO-PCOB. Ook worden dan de leden van de ledenraad KBO-PCOB benoemd.

Beide ledenraden hebben besloten verder te gaan op de ingeslagen weg van de federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. Dat betekent onder meer dat er een overeenkomst is opgesteld om de samenwerking te formaliseren, en ook dat er veel tijd en aandacht besteed zal worden aan de provinciale samenwerking. In de komende jaren zal er veel energie gestoken worden in het vitaliseren van de afdelingen. Het behouden van onze leden en kaderleden is van groot belang, en tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan het werven van nieuwe leden.

De ontwikkelingen in de vereniging zijn als volgt in de ledenraden behandeld:

In december is door de ledenraden besloten dat de samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB op een andere manier moet worden georganiseerd. We hebben het sindsdien over een federatie KBO-PCOB nieuwe stijl. Vanaf eind januari zijn werkgroepen aan de slag gegaan om een aantal thema’s uit te werken. Deze werkgroepen bestaan uit leden van de ledenraden, de besturen en het verenigingsbureau. In de vergadering van 11 juni zijn besluiten genomen over de voorstellen van werkgroepen en is besproken hoe de komende maanden de voorstellen nader worden uitgewerkt.

  1. Bestuurlijke vacatures

De groep die zich bezig hield met het vinden van nieuwe bestuursleden voor de Unie KBO is klaar met zijn taak. We zijn verheugd te kunnen meedelen dat – naast de voorzitter Peter de Laat – vier bestuursleden zijn gevonden. Dat zijn: mevrouw Elly Hilgeman en de heren Jan Waaijer, Frank ten Doeschate en Tiny Kardol.

Voor het bestuur en de ledenraad KBO-PCOB is een aparte (technisch) voorzitter gezocht en gevonden in de persoon van mevrouw Anemone Bögels.

In het bestuur PCOB zijn op dit moment twee vacatures. De termijn van de heer Ernst Haitsma loopt in november af. Dit jaar zullen daarom drie nieuwe bestuursleden voor de PCOB worden benoemd.

  1. Goed Bestuur

Om de federatieve samenwerking tussen de PCOB en de Unie KBO vorm te geven is een overeenkomst opgesteld, aangevuld met een Code Goed Bestuur voor de PCOB en de Unie KBO en een Code Goed Bestuur voor KBO-PCOB. Beide ledenraden zijn akkoord gegaan met deze overeenkomst en codes.

Vervolgstap is het in overeenstemming brengen van de statuten van de drie verenigingen met de inhoud van de overeenkomst.. Ook de statuten van de provinciale KBO-bonden en de KBO-afdelingen die zelfstandige rechtspersonen zijn worden bekeken. Voor de niet-zelfstandige afdelingen van de Unie KBO en alle afdelingen van de PCOB wordt het afdelingsreglement waar nodig aangepast.

Per 1 juli gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Voor zover nodig wordt deze wet direct verwerkt in de aanpassingen van de statuten die momenteel worden voorbereid.

  1. Provinciale samenwerking

Er is een plan ontwikkeld om in de komende jaren de samenwerking binnen de verenigingen op verschillende manieren te versterken. Ingezet wordt op de verbetering van de samenwerking tussen de beroepskrachten van de provinciale KBO-bonden aan de ene kant en de regio- en provinciaal coördinatoren en consulenten PCOB aan de andere kant. Ook wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen de lokale afdelingen van de beide verenigingen. Dit plan heet “Ruimte voor provinciale samenwerking”. Uit de titel wordt duidelijk dat het om maatwerk zal gaan en niet om richtlijnen en kaders. Er komt budget beschikbaar  om de afdelingen te ondersteunen. Het vitaliseren van afdelingen is een heel belangrijk aandachtspunt: het helpt om het lokale belang van KBO-PCOB duidelijk te maken én het zal helpen om leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken.

De ledenraden hebben ingestemd met het plan “ruimte voor provinciale samenwerking”. De komende maanden zal dit plan worden uitgerold in provincies en afdelingen. We hopen dat de afdelingen enthousiast zullen meewerken en dat de effecten snel merkbaar worden.

  1. Financiën

In de loop van de afgelopen jaren zijn de begrotingen van de Unie KBO, de PCOB en KBO-PCOB verweven geraakt. Dit was begrijpelijk omdat de insteek was dat de beide organisaties steeds nauwer zouden gaan samenwerking. Nu die nauwe samenwerking is veranderd in een federatieve samenwerking zijn ook de begrotingen ontvlochten. Het is nu duidelijk wat ten laste en ten bate komt van welke vereniging.

Gebleken is dat in 2020 een aanzienlijk bedrag is overgebleven, wat voor een deel is toe te schrijven aan corona. Dit geld zal in de komende vier jaar worden besteed aan de kosten van de nieuwe samenwerking: het is dus bestemd voor provinciale samenwerking, voor ledenbehoud en ledenwerving, maar ook kosten die met het regelen van de statuten te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de notaris.

  1. Plan voor ledenbehoud en ledenwerving

Als doel is geformuleerd om 1) afdelingen (weer) sterk, vitaal en duurzaam te organiseren en 2) jonge senioren aan de verenigingen te verbinden. Het streven is om eind 2025 een ledengroei van 10% te realiseren. Het is de ambitie om in 2030 met 300.000 leden als Seniorenorganisatie KBO-PCOB,  voor senioren van vandaag en morgen, een belangrijke speler te zijn die wordt gezien als belangenbehartiger, gewaardeerd als spreekbuis voor senioren en verbindt door bijvoorbeeld activiteiten (omzien naar elkaar).

De beide ledenraden hebben kritisch gekeken naar dit plan: is het wel realistisch? Is het geen weggegooid geld? Tegelijkertijd is bijna iedereen ervan overtuigd dat KBO-PCOB niet zonder ambitieus plan kan. Bovendien is het plan gebaseerd op gedegen onderzoek.

Voor dit plan is het heel belangrijk dat KBO-PCOB over voldoende informatie beschikt over leden en afdelingen. Als we weten wie en waar onze leden zijn, dan weten we tegelijk ook wie onze leden niet zijn en waar we de mensen die nog geen lid zijn kunnen vinden. En als we weten wat onze leden en afdelingen van ons verwachten of nodig hebben, dan kunnen we kijken of we dat kunnen bieden. Vandaar ook de recente oproepen om mee te doen in het Nationaal Senioren Panel: u helpt ons door informatie met ons te delen.

Onderdeel van het marketingplan is een aansprekende website. De website PCOB is klaar; de website Unie KBO wordt binnenkort opnieuw vormgegeven. Dan wordt ook de website van KBO-PCOB aangepast zodat alle websites op elkaar zijn afgestemd.

  1. Externe positionering

Met externe positionering wordt bedoeld hoe KBO-PCOB zich beweegt en waar kansen liggen in de omgeving. Denk aan de vier kwadranten van een cirkel met KBO-PCOB in het middelpunt. Welke 4 externe partijen/groepen beïnvloeden de missie van KBO-PCOB en dragen bij of zijn belangrijk om die te behalen? We hebben er vier bepaald. In het ene kwadrant zitten de andere seniorenorganisaties, zoals ANBO en Koepel Gepensioneerden. De samenwerking met deze andere seniorenorganisaties vindt al veelvuldig plaats, zeker als het gaat om belangrijke landelijke vraagstukken, zoals pensioenen en wonen.

In de andere kwadranten hebben we dan 1) de overheden en fondsen, 2) maatschappelijke organisaties en 3) bedrijfsleven. We moeten gaan nadenken over met wie en op welke manier we met organisaties in deze kwadranten willen en kunnen samenwerken.

De ledenraden hebben opbouwend en kritisch alle plannen bekeken en besloten om op deze basis verder te gaan. De samenwerking in KBO-PCOB nieuwe stijl geldt in elk geval tot eind 2024.