Dossiers Zorg & Wonen

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. Ook als dit woningaanpassingen en/of  ‘zorg aan huis’ vereist. Iedereen moet daarbij helpen: burgers, overheden en woon-zorgaanbieders. Alle senioren hebben recht op optimale zorg en ondersteuning thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.

Gezondheid

Een goede gezondheid is voor de meeste senioren erg belangrijk. Wie zich goed voelt, kan beter meedoen in de samenleving, in het vrijwilligerscircuit en langer zelfstandig blijven wonen.

Gezond leven is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van senioren zelf; gezond leven is niet altijd even gemakkelijk. KBO-PCOB vindt dat gezonde keuzes ook makkelijke keuzes moeten worden. Ook vindt KBO-PCOB dat preventie op latere leeftijd loont en dat er meer aandacht besteed mag worden aan gezondheidsbevordering bij senioren, zoals op het gebied van mondzorg en voeding. En ook een rijksvaccinatieprogramma voor senioren is noodzakelijk.

Mantelzorg

Zieke mensen (al dan niet in de laatste levensfase) die thuis verblijven, hebben vaak meer hulp en ondersteuning nodig dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. Veel mantelzorgers zijn overbelast; hulp regelen is ingewikkeld en kostbaar. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste: partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers bieden zowel lichte als langdurige en intensieve zorg en ondersteuning aan hun naaste. Het gaat dus niet om de gebruikelijke, alledaagse hulp die huisgenoten elkaar geven. De zorg voor een gezond kind is bijvoorbeeld geen mantelzorg. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. De mantelzorger heeft vaak grote waarde voor de zorgvrager. De zorg van een mantelzorger wordt daarom vaak gezien als ‘warme’ zorg. Vandaar ook de term ‘mantel’-zorg.

Wij vinden:

  • Mantelzorg mag nooit worden beschouwd als vanzelfsprekend en afdwingbaar.
  • Mantelzorg kan professionele zorg niet vervangen.
  • De mantelzorger moet zelf kunnen aangeven wat zijn/haar grenzen zijn. Bij indicatiestelling moet gekeken worden naar de wensen, mogelijkheden en draagkracht van de mantelzorgers, en naar de wensen van de hulpvrager.
  • Gemeenten moeten hun taak vanuit de Wmo – ondersteuning van mantelzorgers – adequaat uitvoeren.

Verpleeghuis

De verpleeghuiszorg is met regelmaat negatief in het nieuws: incidenten, slechte cijfers van de Inspectie, burgers die met manifesten (moeten) komen. KBO-PCOB wil dit tij keren en doet een permanent beroep op kabinet en Tweede Kamer om de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Hugo Borst en Carin Gaemers presenteerden een manifest voor minder bureaucratie en meer zorg en aandacht voor de bewoners van verpleeghuizen. Het manifest bevat tien heldere oplossingen om ouderen weer centraal te stellen in de verpleeghuiszorg en hen de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben. KBO-PCOB onderschrijft dit manifest volledig en hoopt dat dit het begin is van echte verandering.

Zorg thuis

Voor thuiswonende ouderen is voldoende hoogwaardige wijkverpleging hard nodig. Wijkverpleegkundigen coördineren en verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Er is echter te weinig menskracht. Dat gaat ook voor de reguliere thuiszorg. KBO-PCOB wil daarom niet alleen meer kwaliteit en geld voor verpleeghuizen, maar ook voor alle zorg thuis.

Wonen

De aanwezigheid van voldoende betaalbare voor ouderen geschikte woningen moet gestimuleerd moet worden, zodat ouderen (volwaardig) kunnen blijven participeren in de samenleving, vindt KBO-PCOB.

Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke specifieke voorzieningen zoals woningaanpassingen of levering van zorg of ondersteuning. Adequate voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn moeten beschikbaar zijn voor ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen.

Woonvormen, woonzorgcomplexen en/of intramurale woonomgeving (zoals een verzorgingshuis) moeten beschikbaar zijn voor ouderen boven 75 jaar die gezien hun zowel fysieke als psychische belemmeringen daarop zijn aangewezen.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor senioren is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor senioren.

KBO-PCOB wil dat dit verandert. Wij ontwikkelden samen met senioren het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Op onze website vindt u alle informatie over het keurmerk, de werkwijze en een overzicht van de ziekenhuizen die het keurmerk dragen.

Op de hoogte blijven van onze belangenbehartiging rondom zorg & wonen en onze andere speerpunten?