Wonen, welzijn en zorg

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. KBO-PCOB helpt ouderen bij het (anticiperen op) langer thuis blijven wonen. Daarnaast stimuleren wij senioren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn.

Op een goede manier thuis oud kunnen worden. Ook als dit woningaanpassingen en ‘zorg aan huis’ vereist. Hierop moeten burgers, overheden en woon-zorgaanbieders maximale inspanningen doen, vinden wij.

Krijg ik de zorg of ondersteuning die ik nodig heb? Wat kan ik zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen? Vragen waar u bij het ouder worden tegenaan kunt lopen.

Ook wil KBO-PCOB dat alle senioren kunnen rekenen op optimale zorg en ondersteuning thuis, in het verpleeghuis en in het (seniorvriendelijk) ziekenhuis.

Gezondheid

Een goede gezondheid is voor de meeste senioren erg belangrijk. Wie zich goed voelt, kan beter meedoen in de samenleving, in het vrijwilligerscircuit en langer zelfstandig blijven wonen.

Gezond leven is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van senioren zelf; gezond leven is niet altijd even gemakkelijk. KBO-PCOB vindt dat gezonde keuzes ook makkelijke keuzes moeten worden. Ook vindt KBO-PCOB dat preventie op latere leeftijd loont en dat er meer aandacht besteed mag worden aan gezondheidsbevordering bij senioren, zoals op het gebied van mondzorg en voeding. En ook een rijksvaccinatieprogramma voor senioren is noodzakelijk.

Mondzorg

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het slecht is gesteld met de mondgezondheid bij een groot deel van de thuiswonende ouderen. Bij 300.000 thuiswonende ouderen is de mondgezondheid matig tot slecht.

Zij kampen met klachten zoals een droge mond, pijn, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht zittend kunstgebit. Een slechte mondgezondheid heeft ongunstige effecten op de levenskwaliteit (pijn, niet kunnen kauwen, schaamte, sociaal isolement).

KBO-PCOB wil hier verandering in brengen. Eerder pleitten wij tijdens het Rondetafelgesprek Mondzorg voor verbeteringen in de mondzorg. Ook pleitten we bij Tweede Kamerleden voor opname van mondzorg volwassenen in de basisverzekering.

We richten ons met andere partijen verder op voorlichting en bewustwording bij senioren over het belang van een goede mondgezondheid. KBO-PCOB is lid van het project Demondnietvergeten.

Goed gevoed ouder worden

In Nederland zijn veel mensen (vaak zonder het te weten) ondervoed, vooral zieken en senioren. Bij ondervoeding is het verbruik van energie hoger dan wat er aan energie via voeding het lichaam binnenkomt.

Dat is niet goed voor het lichaam. Want om toch aan energie te komen, wordt spiermassa afgebroken. Hierdoor verzwakt het lichaam; je hebt minder fut om dingen te doen, wordt sneller ziek en herstelt minder goed van ziekte. KBO-PCOB wil ondervoeding tegengaan en participeert in allerlei projecten, zoals Goed gevoed ouder worden.

Mantelzorg

Zieke mensen (al dan niet in de laatste levensfase) die thuis verblijven, hebben vaak meer hulp en ondersteuning nodig dan hun buren, familie en vrienden kunnen bieden. Veel mantelzorgers zijn overbelast; hulp regelen is ingewikkeld en kostbaar. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste: partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers bieden zowel lichte als langdurige en intensieve zorg en ondersteuning aan hun naaste. Het gaat dus niet om de gebruikelijke, alledaagse hulp die huisgenoten elkaar geven. De zorg voor een gezond kind is bijvoorbeeld geen mantelzorg. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners. Zij geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. De mantelzorger heeft vaak grote waarde voor de zorgvrager. De zorg van een mantelzorger wordt daarom vaak gezien als ‘warme’ zorg. Vandaar ook de term ‘mantel’-zorg.

Wij vinden:

 • Mantelzorg mag nooit worden beschouwd als vanzelfsprekend en afdwingbaar.
 • Mantelzorg kan professionele zorg niet vervangen.
 • De mantelzorger moet zelf kunnen aangeven wat zijn/haar grenzen zijn. Bij indicatiestelling moet gekeken worden naar de wensen, mogelijkheden en draagkracht van de mantelzorgers, en naar de wensen van de hulpvrager.
 • Gemeenten moeten hun taak vanuit de Wmo – ondersteuning van mantelzorgers – adequaat uitvoeren.

Verpleeghuis

De verpleeghuiszorg is met regelmaat negatief in het nieuws: incidenten, slechte cijfers van de Inspectie, burgers die met manifesten (moeten) komen. KBO-PCOB wil dit tij keren en doet een permanent beroep op kabinet en Tweede Kamer om de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Hugo Borst en Carin Gaemers presenteerden een manifest voor minder bureaucratie en meer zorg en aandacht voor de bewoners van verpleeghuizen. Het manifest bevat tien heldere oplossingen om ouderen weer centraal te stellen in de verpleeghuiszorg en hen de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben. KBO-PCOB onderschrijft dit manifest volledig en hoopt dat dit het begin is van echte verandering.

Zorg thuis

Voor thuiswonende ouderen is voldoende hoogwaardige wijkverpleging hard nodig. Wijkverpleegkundigen coördineren en verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid.

Er is echter te weinig menskracht. Dat gaat ook voor de reguliere thuiszorg. KBO-PCOB wil daarom niet alleen meer kwaliteit en geld voor verpleeghuizen, maar ook voor alle zorg thuis.

Wonen

De aanwezigheid van voldoende betaalbare voor ouderen geschikte woningen moet gestimuleerd moet worden, zodat ouderen (volwaardig) kunnen blijven participeren in de samenleving, vindt KBO-PCOB.

Er dient te worden voorzien in de noodzakelijke specifieke voorzieningen zoals woningaanpassingen of levering van zorg of ondersteuning. Adequate voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn moeten beschikbaar zijn voor ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden senioren ook veel mogelijkheden om langer thuis te kúnnen blijven wonen.

Woonvormen, woonzorgcomplexen en/of intramurale woonomgeving (zoals een verzorgingshuis) moeten beschikbaar zijn voor ouderen boven 75 jaar die gezien hun zowel fysieke als psychische belemmeringen daarop zijn aangewezen.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor senioren is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor senioren.

In de belangenbehartiging richt KBO-PCOB zich daarom op seniorvriendelijke ziekenhuiszorg.

Blijf de hitte de baas!

De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in het weer. We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan het veranderen is en er zullen steeds meer hete zomers komen. Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, veel last hebben van hoge temperaturen. Blijf de hitte daarom de baas!

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB u een aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt:

 • Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft
 • Vermijd alcohol
 • Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur)
 • Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw.
 • Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
 • Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad.
 • Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon krijgen.
 • Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( ’s nachts en vroeg in de morgen).
 • Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel.

 

En vooral, zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de warme dagen ook eens een oudere in uw omgeving en kijk of er voldoende gedronken wordt.

Op de hoogte blijven van onze belangenbehartiging rondom Wonen, welzijn en zorg onze andere speerpunten?