Speerpunten

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.

“Waar zijn de belangenbehartigers van KBO-PCOB nu zoal mee bezig en hoe worden de leden vertegenwoordigd in Den Haag? Het lijkt een ver van mijn bed show en daar gaan we met deze berichten verandering in aanbrengen.”

Een druk voorjaar 

Indexeren. Dat is wel de term die ons deze weken bezighoudt.  Met het verschijnen van het Wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel zetten we met de andere seniorenorganisaties ons in om rechtvaardig pensioen voor iedereen te realiseren. In Den Haag worden daar de spelregels voor gemaakt en we zijn zeer kritisch; dat begrijpt u.  We praten met Tweede en Eerst Kamerleden hierover, bereiden acties voor, etc. U gaat nog van ons horen.

Maar dit is niet het enige onderwerp! Op dit moment wordt er gepraat over hoe de financiën van de overheid eruit zien voor de komende jaren. Er staan mooie beloften in het regeerakkoord, maar de werkelijkheid haalt dat al deels in. De uitgaven lopen op en deel hiervan waren niet voorzien. Denk aan de energiekosten, de tegemoetkoming aan gedupeerden van de spaarderstaks, de kosten voor opvang, etc. De onderhandelingen binnen de coalitie zijn volop gaande. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat de effecten van mogelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen niet terecht komen bij de senioren. We zijn dan ook alert!

Ondertussen wordt ook nagedacht over een houdbare ouderenzorg. Beleidsplannen, agenda’s en scenario’s…  er wordt van alles bedacht. Maar nu gaat het erom, hoe brengen we dat verder. Onze directeur was onlangs bij een eerste aftrap hiervoor op het ministerie. Samen met minister Helder en andere betrokkenen organisaties werd gesproken over hoe langer thuis wonen er in de toekomst uitziet en vooral wat er nodig is qua ondersteuning. We trekken ook hier op met de andere seniorenorganisaties, want samen kunnen we een vuist maken.

Deze week was de laatste regiotour waar we een deel van u hebben mogen ontmoeten in de workshop belangenbehartiging. We hebben online workshops georganiseerd in het kader van de nieuwe Gemeenteraad en straks de nieuwe wethouder. Die ontmoetingen doen ons goed. Het is goed om met u in gesprek te zijn en het geeft ons nog meer input.  Ons netwerk belangenbehartiging heeft door al deze werkzaamheden even stil gelegen. Met drie man doen we onze uiterste best om alles op te pakken… Maar we starten weer op, dat beloof ik u.  Meld u gerust nog aan. En we denken na hoe we u kunnen blijven ontmoeten!  Wat juist die input hebben we nodig!

“Een druk voorjaar”
“Nu breekt de tijd aan om met elkaar ervoor te zorgen dat de stem van senioren doordringt in het collegeakkoord.”

De lokale verkiezingen zijn achter de rug. Met een extreem lage opkomst geeft dat het kabinet in Den Haag maar straks ook alle colleges in de steden een grote opdracht om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Want dat viel me toch wel het meeste op! De politiek staat op grote afstand van veel kiezers. Ook bij senioren weten we uit onze laatste flitspeiling onder het Nationaal Seniorenpanel. Het geeft ons vanuit de landelijke belangenbehartiging extra motivatie om het geluid van u te laten horen. En dat doen we! De afgelopen weken waren het vooral de volgende onderwerpen die op de agenda stonden: pensioen, koopkracht (en de impact van de hoge energierekening), het verdwijnen van de geldautomaten, digitalisering, meer seniorenwoningen, betere zorg, etc.

Ook zijn we gestart met ons nieuwe netwerk van belangenbehartiging. We trapten af met zo’n dertig mensen.  Sommigen met veel ervaring, de ander weer met veel interesse, maar vooral iedereen met enorme gedrevenheid. Het was mooi te zien dat mensen met ons mee willen denken en input willen geven om nog beter ons werk te doen. In april komen we live bij elkaar en zullen we onder meer gaan schrijven aan het manifest voor de provinciale verkiezingen in 2023. Want dat zijn de volgende verkiezingen waar het signaal van senioren niet mag ontbreken.

Terug naar de lokale verkiezingen en het werk dat daar ligt!  Nu breekt de tijd aan om met elkaar ervoor te zorgen dat de stem van senioren doordringt in het collegeakkoord. En wij willen hier graag onze rol bij spelen. Zo zullen we twee online workshops geven hoe uw afdeling hierin een rol kan spelen. Ook zijn we bij de regiotour waar we een workshop verzorgen. En tot slot zijn we in het land. Zo werd ik onlangs warm ontvangen door de afdeling Delfzijl.

Werk aan de winkel. En dat doen we samen; hoe mooi is dat!

We hebben mooie weken achter de rug. Zo heb ik afgelopen weken veel online workshops gegeven aan betrokken lokale en regionale  belangenbehartigers. Het thema: Wat kan uw afdeling nog doen tijdens de campagne voor de gemeentelraadsverkiezingen die nu gaat starten?
Prachtig om te horen wat er allemaal lokaal wordt gedaan en fantastisch om te merken wat afdelingen de komende weken nog willen doen. Dat geeft energie.

Voor ons is het ook heel goed om te horen wat er speelt in de gemeenten. Waar lopen senioren tegen aan? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen? Eén daarvan is Wonen. De meeste lokale belangenbehartigers zien dat er onvoldoende passende woningen zijn voor senioren. Ze lopen vast op veronderstellingen van beleidsmakers (dat senioren niet willen verhuizen), andere groepen die meer prioriteit hebben (jongeren, starters) of op bestemmingsplannen. Het is een complex spel. Het is goed om te zien dat afdelingen peilen onder hun leden wat er speelt en zo antwoord kunnen geven op vragen van politici. Mooi om te horen dat zij lokale coalities sluiten om samen sterk te staan. Er worden woondebatten georganiseerd. Al deze signalen maakt ons verhaal in Den Haag sterk. Net als de mails die we krijgen. Het geeft kleur aan alle plannen; het geeft ons de mogelijkheid om het echte verhaal te vertellen. Dank daarvoor en blijf het met ons delen.
Ondertussen zijn we vanuit de seniorencoalitie (bestaande uit KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) bezig om ons geluid te laten horen rond de AOW en de pensioenen. Met elkaar kunnen we een sterker signaal afgeven. In de Eerste Kamer werd afgelopen week  het regeerakkoord besproken en onze zorgen werden overgenomen. Hiermee hebben we de discussie op scherp gezet!

Verder bereiden we ons voor op de beleidsprogramma’s die worden geschreven als uitwerking van het regeerakkoord. Vanuit de seniorencoalitie agenderen we het belang van senioren breed en gebruiken we elkaars kennis en netwerk. Maar we willen het vooral met de leden doen. Daarom starten we een netwerk van leden die met ons mee willen denken over de verschillende onderwerpen in de belangenbehartiging. Maar ook om de lokale, regionale en nationale lobby aan elkaar te verbinden. Geïnteresseerd? Mail me dan!  Op 4 maart hebben we een online bijeenkomst om onze ideeën voor te leggen.

Vanuit de afdeling belangenbehartiging van KBO-PCOB werken we dag in, dag uit om de belangen van senioren op de agenda te zetten van politiek Den Haag. Signalen vanuit onze leden zijn hierbij de belangrijkste bron van inspiratie. En met die signalen zoeken we het gesprek met de beleidsmakers, politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook minder zichtbaar. Een prachtige opdracht waar we als team elke dag voor staan.

Eén onderwerp is het uitblijven van pensioenindexatie. Al jarenlang staat de indexatie op nul. Een onacceptabel feit. Iedereen benoemt het maar een Kamermeerderheid houdt vast aan de strenge rentesystematiek die indexeren in de weg staat. Daarom blijven wij vechten, aangemoedigd door uw signalen! En dat doen we niet alleen. We trekken op met ANBO en de Koepel Gepensioneerden om samen sterk te staan. In februari 2021 reageerden we bijvoorbeeld gezamenlijk op de nieuwe pensioenwetgeving. Begin 2022 reageerden we kritisch op een voorstel om pensioenindexatie in 2022 makkelijker te maken. Het klonk goed maar in de praktijk zette het onvoldoende zoden aan de dijk.

Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vinden er geregeld gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag van de regeringsverklaring was er bijvoorbeeld een digitaal overleg tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van senioren- en jongerenorganisaties om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen voor alle generaties kunnen realiseren. De nieuwe minister Schouten, onderweg naar de Tweede Kamer, haakte ook even aan voor een korte kennismaking. Binnenkort gaan we langer in gesprek met elkaar.

Natuurlijk zijn we ook in actie gekomen tegen het ontkoppelen van de AOW van de (extra) verhoging van het minimumloon. Via de media en met een pittige brief aan de Tweede Kamer droegen we er gezamenlijk aan bij dat de AOW-ontkoppeling en de koopkracht van senioren tot de grote thema’s behoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hierdoor moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in maart met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een daalder waard!