Speerpunten

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van 200.000 leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van ouderen in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.

“Waar zijn de belangenbehartigers van KBO-PCOB nu zoal mee bezig en hoe worden de leden vertegenwoordigd in Den Haag? Het lijkt een ver-van-mijn-bed-show en daar gaan we met deze berichten verandering in aanbrengen.”

Koopkracht, koopkracht en nog eens koopkracht deze week

Het kan u niet ontgaan zijn! Woensdag 17 augustus presenteerden we ons koopkrachtonderzoek. Bijna een kwart (23%) van alle senioren blijkt de afgelopen maanden moeite te hebben om rond te komen als gevolg van de hoge prijzen van energie en boodschappen. Mensen zonder spaargeld hebben het al helemaal moeilijk. De pers, met name het AD, besteedde veel aandacht aan onze noodkreet.

Dit kan zo niet doorgaan. Door het achterwege blijven van pensioenindexatie zijn senioren de afgelopen jaren al veel te vaak het kind van de rekening geworden. Daarom hebben we samen met onze collega-seniorenorganisaties van de Seniorencoalitie voorgesteld om de AOW in 2023 flink te verhogen. Met ons voorstel haalden we de voorpagina van De Telegraaf. Om precies te zijn is het kabinet van plan om het minimumloon tussen 2023 en 2025 geleidelijk te verhogen met in totaal 7,5%. Wij willen nu dat dit in één keer gebeurt, in 2023. Dankzij de zogeheten koppeling gaat dan meteen de AOW omhoog. Daar bovenop willen wij dat het kabinet ook afziet van de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW, de IOAOW. Dit is een extra bedrag dat AOW’ers bovenop hun AOW ontvangen, maar waar het kabinet bizar genoeg van af wil.

Dat het hard nodig is om gepensioneerden tegemoet te komen, werd vrijdag 19 augustus nog eens bevestigd door nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau. Door de prijsstijgingen gaan gepensioneerden er in 2022 maar liefst 6,8% op achteruit. Met Prinsjesdag in aantocht is het kabinet nu aan zet om hier iets aan te doen.

Ten slotte zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor het aanbieden van onze petitie ‘Pas de pensioenwet aan’, op 6 september in de Tweede Kamer. Hebt u trouwens al getekend? Dat kan hier! Pas de Pensioenwet aan. Want hoe meer steun, hoe meer kans van slagen!

“Koopkracht, koopkracht en nog eens..”
“We moeten er met elkaar voor zorgen dat de stem van senioren doordringt in het parlement”

Het is politiek gezien rustig nu de vakantie van de Tweede Kamer is aangebroken. Maar ondertussen borrelt het wel. Denk aan de verschillende crises:  stikstof, klimaat, economisch (gezien de oplopende inflatie). Elk moment kan de Tweede Kamer worden teruggeroepen. Maar ook de voorbereidingen voor het nieuwe politieke seizoen zijn gaande. Hoe zit onze zomer eruit? We nemen u graag mee op enkele punten die we de komende weken oppakken.

Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van de nieuwe Pensioenwet in het parlement. Wij zullen met de Seniorencoalitie (waarin we samenwerken met ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) begin september een petitie met op dit moment meer dan 50.000 handtekeningen aanbieden. Maar we gaan ook in gesprek met Kamerleden en natuurlijk blijven we u informeren over de voortgang.

Maar we zijn ook bezig met de provinciale verkiezingen. Samen met een groep mensen uit het netwerk Belangenbehartiging hebben we een aantal punten op een rij gezet voor de provinciale verkiezingsprogramma’s.  Deze zomer ronden we dat af en plaatsen het op de website zodat het door iedereen te gebruiken is. En we organiseren weer een webinar met hoe u het verschil kan maken tijdens de provinciale verkiezingen.  Houd de website in de gaten.

En tegelijkertijd zien we dat de overheid deze zomer gebruikt om programma’s op te zetten en/of uit werken. Denk aan het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen op de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. Dat klinkt mooi. Maar wat betekent dat voor mensen die wel ondersteuning en zorg nodig hebben? En wat betekent voor de mantelzorgers die al zwaar onder druk staan? En we weten dat het aantal mantelzorgers zal dalen. Genoeg om over door te praten en kritisch maar constructief te zijn. Maar we praten ook met ministeries over de wijzigingen in de Wmo; we denken mee over de wijzigingen in de manier van betalen in het openbaar vervoer. En dan is er het woonprogramma waarin een groot aantal seniorenwoningen moeten worden gerealiseerd. Allemaal punten waar we deze zomer over doorpraten; in de Seniorencoalitie, op ministeries en met andere coalitiepartijen. En we bereiden ons voor op Prinsjesdag.

Genoeg te doen dus. Heeft u input, laat het ons weten?  En wilt u deelnemen aan het netwerk belangenbehartiging? U bent zeer welkom.

Het parlementaire seizoen zit er bijna op, nog een paar weken voor het zomerreces begint. Na een lange formatie startte het kabinet begin dit jaar op, en de eerste plannen worden duidelijk zichtbaar.

Zo is er het WOZO-programma waarbij onze directeur, Ingrid Rep, samen met andere partners van de Seniorencoalitie aan tafel zat bij minister Helder. WOZO staat voor Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Een belangrijk programma voor u en de senioren van de toekomst. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan blijven doen? En als er ondersteuning nodig is, is deze dan ook beschikbaar?
Een vraagstuk dat daar naadloos op aansluit is: Zijn er voldoende passende woningen voor iedere senior? Minister De Jonge zit hierover met Ingrid Rep aan tafel met om samen te bepalen hoe hier aan een impuls kan worden gegeven in de woningmarkt.

Maar er speelt meer! Mede op basis van eigen onderzoek en gesprekken met de Nationale Ombudsman is de toegankelijkheid van de toeslagen (denk aan de huur- of zorgtoeslag) op de agenda gezet. Te veel senioren weten de weg naar dit soort financiële tegemoetkomingen niet te vinden. En als je dan bedenkt dat de pensioenen in de afgelopen jaren ook niet geïndexeerd zijn, is dat wrang. Lees ook het uitgebreide nieuwsitem.

U heeft wellicht de radiospotjes gehoord over onze pensioenactie die we samen met de Seniorencoalitie hebben uitgezet. Het spel is nu echt op de wagen in de Tweede Kamer en zal volgen in de Eerste Kamer.  We willen de petitie aanbieden aan de Leden in beide Kamers.  Uw ondersteuning doet er dus echt toe. Inmiddels tekenden al 45.000 mensen onze petitie. Teken ook!

En we kijken vooruit naar de volgende verkiezingen: de provinciale verkiezingen. Samen met enkele vertegenwoordigers uit het netwerk belangenbehartiging hebben we een eerste stap gezet naar een provinciaal manifest. Deze gaan we verder perfectioneren en aanvullen. U gaat het resultaat zien na de zomer. Meedenken? Laat het ons weten. Dan nodigen we u graag uit!

Het weer in Den Haag

U kent misschien wel het liedje van Conny Stuart Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Nu dat precies is wat we allen dachten in de afgelopen weken. Wat voor politiek weer is het in Den Haag? Ondanks dat het kabinet op weg is, zien we nog weinig echte plannen. Begrijpelijk in een periode die nodig is om te starten, andere wereldproblemen die zich voordoen en vooral economisch gezien zwaar weer als het gaat om de sterke inflatie. En daarnaast dondert het vaak tussen de politieke partijen; inmiddels 20 in totaal. Donkere wolken bemoeilijken een goed debat. En dat zien we terug in de commissievergaderingen die vaak slecht bezocht worden door Kamerleden, zoals ook NRC Handelsblad meldde.

In dat weer is de nieuwe pensioenwet gelanceerd.  Samen met de andere seniorenorganisaties hebben we er naar gekeken en komen maar tot één conclusie: het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Die belofte wordt niet ingelost met dit wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. We zijn daarom gezamenlijk met de Seniorencoalitie gestart met een petitie: Pas de pensioenwet aan! We hebben drie wensen: pas de pensioenwet aan om blijvend te kunnen indexeren; pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van de pensioenpot; pas de pensioenwet aan zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten. Doe met ons mee en teken HIER de petitie. Met een krachtig signaal van u staan we sterk.

Ondertussen wordt op lokaal niveau hard gewerkt aan colleges van burgemeester en wethouders. We zien dat het hier en daar erg langzaam gaat. Ook lokaal speelt de fragmentatie van de uitslagen een rol. Toch willen we weer samen met u aan de slag. Op 20 juni verzorgen om 19.00  uur een online workshop wat u kunt doen naar de nieuwe wethouder. Vanzelfsprekend kunt u daar ook uw andere vragen als lokale belangenbehartiger kwijt. Onze lokale actie de gebroken stoeptegel  krijgt veel aandacht in lokale en landelijke pers.  En we krijgen veel meldingen binnen. Het geeft wel aan dat we een onderwerp aanstippen die velen raakt. Het is niet onze bedoeling om gemeenten op het matje te roepen maar vooral bewustwording te creëren dat langer thuis wonen meer is dan alleen de woning. Het gaat ook om de omgeving!

Genoeg werk zo voor de zomer. Maar we hebben er zin in!

Een druk voorjaar 

Indexeren. Dat is wel de term die ons deze weken bezighoudt.  Met het verschijnen van het Wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel zetten we met de andere seniorenorganisaties ons in om rechtvaardig pensioen voor iedereen te realiseren. In Den Haag worden daar de spelregels voor gemaakt en we zijn zeer kritisch; dat begrijpt u.  We praten met Tweede en Eerst Kamerleden hierover, bereiden acties voor, etc. U gaat nog van ons horen.

Maar dit is niet het enige onderwerp! Op dit moment wordt er gepraat over hoe de financiën van de overheid eruit zien voor de komende jaren. Er staan mooie beloften in het regeerakkoord, maar de werkelijkheid haalt dat al deels in. De uitgaven lopen op en deel hiervan waren niet voorzien. Denk aan de energiekosten, de tegemoetkoming aan gedupeerden van de spaarderstaks, de kosten voor opvang, etc. De onderhandelingen binnen de coalitie zijn volop gaande. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat de effecten van mogelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen niet terecht komen bij de senioren. We zijn dan ook alert!

Ondertussen wordt ook nagedacht over een houdbare ouderenzorg. Beleidsplannen, agenda’s en scenario’s…  er wordt van alles bedacht. Maar nu gaat het erom, hoe brengen we dat verder. Onze directeur was onlangs bij een eerste aftrap hiervoor op het ministerie. Samen met minister Helder en andere betrokkenen organisaties werd gesproken over hoe langer thuis wonen er in de toekomst uitziet en vooral wat er nodig is qua ondersteuning. We trekken ook hier op met de andere seniorenorganisaties, want samen kunnen we een vuist maken.

Deze week was de laatste regiotour waar we een deel van u hebben mogen ontmoeten in de workshop belangenbehartiging. We hebben online workshops georganiseerd in het kader van de nieuwe Gemeenteraad en straks de nieuwe wethouder. Die ontmoetingen doen ons goed. Het is goed om met u in gesprek te zijn en het geeft ons nog meer input.  Ons netwerk belangenbehartiging heeft door al deze werkzaamheden even stil gelegen. Met drie man doen we onze uiterste best om alles op te pakken… Maar we starten weer op, dat beloof ik u.  Meld u gerust nog aan. En we denken na hoe we u kunnen blijven ontmoeten!  Wat juist die input hebben we nodig!

De lokale verkiezingen zijn achter de rug. Met een extreem lage opkomst geeft dat het kabinet in Den Haag maar straks ook alle colleges in de steden een grote opdracht om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Want dat viel me toch wel het meeste op! De politiek staat op grote afstand van veel kiezers. Ook bij senioren weten we uit onze laatste flitspeiling onder het Nationaal Seniorenpanel. Het geeft ons vanuit de landelijke belangenbehartiging extra motivatie om het geluid van u te laten horen. En dat doen we! De afgelopen weken waren het vooral de volgende onderwerpen die op de agenda stonden: pensioen, koopkracht (en de impact van de hoge energierekening), het verdwijnen van de geldautomaten, digitalisering, meer seniorenwoningen, betere zorg, etc.

Ook zijn we gestart met ons nieuwe netwerk van belangenbehartiging. We trapten af met zo’n dertig mensen.  Sommigen met veel ervaring, de ander weer met veel interesse, maar vooral iedereen met enorme gedrevenheid. Het was mooi te zien dat mensen met ons mee willen denken en input willen geven om nog beter ons werk te doen. In april komen we live bij elkaar en zullen we onder meer gaan schrijven aan het manifest voor de provinciale verkiezingen in 2023. Want dat zijn de volgende verkiezingen waar het signaal van senioren niet mag ontbreken.

Terug naar de lokale verkiezingen en het werk dat daar ligt!  Nu breekt de tijd aan om met elkaar ervoor te zorgen dat de stem van senioren doordringt in het collegeakkoord. En wij willen hier graag onze rol bij spelen. Zo zullen we twee online workshops geven hoe uw afdeling hierin een rol kan spelen. Ook zijn we bij de regiotour waar we een workshop verzorgen. En tot slot zijn we in het land. Zo werd ik onlangs warm ontvangen door de afdeling Delfzijl.

Werk aan de winkel. En dat doen we samen; hoe mooi is dat!

We hebben mooie weken achter de rug. Zo heb ik afgelopen weken veel online workshops gegeven aan betrokken lokale en regionale  belangenbehartigers. Het thema: Wat kan uw afdeling nog doen tijdens de campagne voor de gemeentelraadsverkiezingen die nu gaat starten?
Prachtig om te horen wat er allemaal lokaal wordt gedaan en fantastisch om te merken wat afdelingen de komende weken nog willen doen. Dat geeft energie.

Voor ons is het ook heel goed om te horen wat er speelt in de gemeenten. Waar lopen senioren tegen aan? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen? Eén daarvan is Wonen. De meeste lokale belangenbehartigers zien dat er onvoldoende passende woningen zijn voor senioren. Ze lopen vast op veronderstellingen van beleidsmakers (dat senioren niet willen verhuizen), andere groepen die meer prioriteit hebben (jongeren, starters) of op bestemmingsplannen. Het is een complex spel. Het is goed om te zien dat afdelingen peilen onder hun leden wat er speelt en zo antwoord kunnen geven op vragen van politici. Mooi om te horen dat zij lokale coalities sluiten om samen sterk te staan. Er worden woondebatten georganiseerd. Al deze signalen maakt ons verhaal in Den Haag sterk. Net als de mails die we krijgen. Het geeft kleur aan alle plannen; het geeft ons de mogelijkheid om het echte verhaal te vertellen. Dank daarvoor en blijf het met ons delen.
Ondertussen zijn we vanuit de seniorencoalitie (bestaande uit KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) bezig om ons geluid te laten horen rond de AOW en de pensioenen. Met elkaar kunnen we een sterker signaal afgeven. In de Eerste Kamer werd afgelopen week  het regeerakkoord besproken en onze zorgen werden overgenomen. Hiermee hebben we de discussie op scherp gezet!

Verder bereiden we ons voor op de beleidsprogramma’s die worden geschreven als uitwerking van het regeerakkoord. Vanuit de seniorencoalitie agenderen we het belang van senioren breed en gebruiken we elkaars kennis en netwerk. Maar we willen het vooral met de leden doen. Daarom starten we een netwerk van leden die met ons mee willen denken over de verschillende onderwerpen in de belangenbehartiging. Maar ook om de lokale, regionale en nationale lobby aan elkaar te verbinden. Geïnteresseerd? Mail me dan!  Op 4 maart hebben we een online bijeenkomst om onze ideeën voor te leggen.

Vanuit de afdeling belangenbehartiging van KBO-PCOB werken we dag in, dag uit om de belangen van senioren op de agenda te zetten van politiek Den Haag. Signalen vanuit onze leden zijn hierbij de belangrijkste bron van inspiratie. En met die signalen zoeken we het gesprek met de beleidsmakers, politici en in de media. Soms zichtbaar, soms ook minder zichtbaar. Een prachtige opdracht waar we als team elke dag voor staan.

Eén onderwerp is het uitblijven van pensioenindexatie. Al jarenlang staat de indexatie op nul. Een onacceptabel feit. Iedereen benoemt het maar een Kamermeerderheid houdt vast aan de strenge rentesystematiek die indexeren in de weg staat. Daarom blijven wij vechten, aangemoedigd door uw signalen! En dat doen we niet alleen. We trekken op met ANBO en de Koepel Gepensioneerden om samen sterk te staan. In februari 2021 reageerden we bijvoorbeeld gezamenlijk op de nieuwe pensioenwetgeving. Begin 2022 reageerden we kritisch op een voorstel om pensioenindexatie in 2022 makkelijker te maken. Het klonk goed maar in de praktijk zette het onvoldoende zoden aan de dijk.

Naast contacten met Tweede Kamerleden en hun medewerkers vinden er geregeld gesprekken plaats met ambtenaren en ministers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de dag van de regeringsverklaring was er bijvoorbeeld een digitaal overleg tussen ambtenaren en vertegenwoordigers van senioren- en jongerenorganisaties om te kijken hoe we een rechtvaardig pensioen voor alle generaties kunnen realiseren. De nieuwe minister Schouten, onderweg naar de Tweede Kamer, haakte ook even aan voor een korte kennismaking. Binnenkort gaan we langer in gesprek met elkaar.

Natuurlijk zijn we ook in actie gekomen tegen het ontkoppelen van de AOW van de (extra) verhoging van het minimumloon. Via de media en met een pittige brief aan de Tweede Kamer droegen we er gezamenlijk aan bij dat de AOW-ontkoppeling en de koopkracht van senioren tot de grote thema’s behoorden tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hierdoor moet het kabinet de koopkracht opnieuw bekijken en in maart met verbetervoorstellen komen voor senioren. De eerste klap is een daalder waard!