Provinciale Statenverkiezingen 2019

Nederland is een klein land. Toch speelt er van alles. Sterker: zo veel provincies, zo veel thema’s. We nodigen u van harte uit om een kleine verkiezingstour door Nederland te maken via onze interactieve landkaart. Klik op de ronde afbeelding om meer te lezen over de verkiezingsthema’s in de verschillende provincies. De uitleg ziet u dan naast of onder de landkaart.

Provincie Groningen

Gaswinning, dat is natuurlijk een belangrijk thema in de provincie Groningen. En breder: naar welke duurzame energievorm gaan we? Hoe realiseren we dat ruimtelijk? En hoe krijgen we draagvlak? Ook actueel in Groningen: de stad Groningen bruist en groeit, maar het is ook zaak dat de dorpen en het buitengebied leefbaar blijven. En dat voorzieningen op peil komen en blijven. Denk daarbij niet alleen aan winkels en openbaar vervoer, maar ook aan een snelle internetverbinding voor iedereen die dat wil. De toekomst van landschap, natuur en veehouderij is ook een actuele discussie

Aantal inwoners: 582.944
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 111.878
Gemiddelde huizenprijs: 195.057 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 27.500 euro (2017)
Werkloosheid: 14.000 (4,5%)

Provincie Fryslân

Vergeleken met andere provincies heeft Friesland al relatief veel windmolens, vooral in de agrarische gebieden. Alleen Flevoland heeft er meer. Plannen voor nieuwe molens en windparken stuiten nu op fors verzet. Tegelijkertijd gaan er stemmen op om een of meer Waddeneilanden energieneutraal te maken. Dit onderwerp wordt vast dominant in de provinciale verkiezingsdebatten. Tegelijkertijd heeft Friesland nog een inhaalslag te maken in de groei van economie en werkgelegenheid. En is de term ‘landschapspijn’ in Friesland geboren. Het belooft een spannende campagne te worden.

Aantal inwoners: 647.268
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 134.614
Gemiddelde huizenprijs: 201.430 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 27.900 euro (2017)
Werkloosheid: 12.000 (3,5%)

Provincie Drenthe

Heel Nederland komt naar Drenthe voor de rust, natuur en ruimte. Maar de provincie moet geen ‘museum’ worden. Hoe behoud je de eigenheid en historie, maar kun je je als provincie toch economisch (blijven) ontwikkelen? Dat is de uitdaging voor het nieuwe provinciebestuur. Ook in Drenthe spelen problemen met gaswinning en bodemdaling en wordt stevig ingezet op de energietransitie, denk aan waterstofprojecten. Actueel is trouwens ook de toekomst van vliegveld Eelde. Eén ding is zeker: Drenthe gaat veranderen. De inwoners staan dus voor belangrijke keuzes.

Aantal inwoners: 492.100
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 110.036
Gemiddelde huizenprijs: 213.562 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 29.300 euro (2017)
Werkloosheid: 9.000 (3,7 %)

Provincie Overijssel

In de provincie Overijssel komen zowat alle thema’s samen die elders ook spelen: ruimte geven aan economische en agrarische ontwikkeling. En desgewenst aan energietransitie. Liefst zonder landschap en natuur (te veel) te schaden. Het is belangrijk om de groei en aantrekkingskracht van de steden te faciliteren. Maar de voorzieningen in dorpen en platteland moeten niet worden vergeten. Overijssel is de bakermat van het ‘noaberschap’: het elkaar de helpende hand toesteken. Het is belangrijk dat dat zo blijft, zeker ook voor senioren. Bevraag politici daarop.

Aantal inwoners: 1.151.501
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 217.036
Gemiddelde huizenprijs: 227.193 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 29.000 euro (2017)
Werkloosheid: 22.000 (3,5%)

Provincie Flevoland

Wie denkt aan Flevoland, denkt aan de Oostvaardersplassen. Dit ‘hoofdpijndossier’ ligt ongetwijfeld ook op tafel in de onderhandelingen voor het nieuwe bestuursakkoord. Maar inwoners van Flevoland hebben veel meer om voor naar de stembus te gaan. Zoals de luchtvaart, de havenontwikkelingen in het IJsselmeer, het buitengebied en de overschakeling op duurzame energie. Hoe ver kan Lelystad Airport uitbreiden? Welk perspectief hebben de boeren? Mogen er zonnepanelen op landbouwgrond komen?
Met uw stem doet u een duit in het zakje van dergelijke discussies en de politieke keuzes die de provincie moet gaan maken.

Aantal inwoners: 411.670
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 54.738
Gemiddelde huizenprijs: 226.753 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 30.900 euro (2017)
Werkloosheid: 9.000 (4,0%)

Provincie Gelderland

In oppervlakte de grootste provincie van Nederland, met de meeste natuur. Gelderland heeft vitale steden en veel landbouw. Kortom, er komt veel samen. De inwoners koesteren het noaberschap. Maar dat komt soms onder druk te staan door de groei van steden en de krimp van buitengebieden. Andere bedreigingen zijn drugscriminaliteit en vleesfraude. Er zijn ook kansen. Zoals het stimuleren van bedrijven en onderzoeksinstituten om zich te vestigen. Maar waar leg je vervolgens de wegen, campussen en industrieterreinen aan? En komen de agrariërs en het landschap niet onder druk te staan?

Aantal inwoners: 2.060.103
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 405.008
Gemiddelde huizenprijs: 255.392 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 30.700 euro (2017)
Werkloosheid: 38.000 (3,4%)

Provincie Utrecht

Het gaat goed met de economische ontwikkeling in de provincie Utrecht. Echter, daardoor dreigen de mooie natuur en het leefmilieu in Utrecht in de verdrukking te raken. De roep om ruimte voor woningbouw, bedrijventerreinen, nieuwe wegen, wegverbredingen en tunnels is groot. Logisch, want er is een groot tekort aan geschikte woningen in de provincie en de ondernemers hebben veel last van files. Ook over windenergie moeten de nodige knopen worden doorgehakt. De inwoners hebben dus echt iets te kiezen: willen we alle bedrijvigheid overal faciliteren, of verleggen we de prioriteiten?

Aantal inwoners: 1.295.484
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 213.403
Gemiddelde huizenprijs: 316.224 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 35.600 euro (2017)
Werkloosheid: 23.000 (3,3%)

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant zucht – van oudsher, maar toenemend – onder uitwassen van drugscriminaliteit en tegenwerking van het openbaar bestuur. Provinciaal gezien is vooral de handhaving belangrijk in het omvangrijke buitengebied, denk aan het tegengaan van drugsdumpingen en -lozingen. Ook typisch Brabantse provinciepolitiek: gezondheid, de transitie van de veehouderij en de verschillende keuzes die politieke partijen daarin maken. De zestien partijen denken ook heel verschillend over energie en klimaat, dus er valt wat te kiezen.

Aantal inwoners: 2.528.286
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 497.091
Gemiddelde huizenprijs: 268.514 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 31.900 euro (2017)
Werkloosheid: 41.000 (3%)

Provincie Limburg

De provincie Limburg is zo veel meer dan het prachtige Maastricht en het voor Nederland unieke heuvelland. Limburg is een grensprovincie bij uitstek, met alle bijbehorende kansen en bedreigingen. Er zijn kansen voor de (kennis)economie, de arbeidsmarkt en de export. Maar Limburg importeert ook ongevraagd veel milieuvervuiling (via lucht en water) en criminaliteit. Ook heeft de provincie de grote uitdaging om de krimpgebieden langs de grens vitaal en leefbaar te houden, zeker ook voor het relatief hoge aantal senioren. Grote troef is het sterke verenigingsleven dat, met hulp van de provincie, ook in de toekomst het sociale cement en unieke mozaïek van Limburg kan vormen.

Aantal inwoners: 1.117.198
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 255 306
Gemiddelde huizenprijs: 212.920 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 29.300 euro (2017)
Werkloosheid: 20.000 (3,5%)

Provincie Zeeland

Veel van de mooiste stranden van Nederland liggen aan de Zeeuwse kust. Dit dankzij keuzes vanuit de provincie. Anders dan in België hebben projectontwikkelaars geen vrij spel gekregen om de kust ‘vol te bouwen’. Maar is dat houdbaar in de nabije toekomst, waarin de toch al niet zo vermogende provincie Zeeland fors de beurs moet trekken voor het afbouwen van de kerncentrale in Borssele? En waarin opnieuw investeringen nodig zijn om de uit (schier)eilanden opgebouwde provincie goed bereikbaar te houden? De provincie neemt de komende jaren ook beslissingen over water en ecologie en over het toekomstperspectief van de Zeeuwse boeren en ondernemers.

Aantal inwoners: 382.304
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 87.735
Gemiddelde huizenprijs: 213.611 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 30.400 euro (2017)
Werkloosheid: 5.000 (2,8%)

Provincie Zuid-Holland

Toezicht op de omvangrijke industrie, uitbreiding van wegen, luchtkwaliteit en gezondheid. Vaak zonder dat de inwoners van de steden Rotterdam, Den Haag en Delft zich dit realiseren, neemt de provincie beslissingen over dit soort belangrijke onderwerpen. Hoewel de stedeling nog wel op de been te krijgen is voor de landelijke thema’s, is het toch belangrijk dat inwoners van Zuid-Holland inzicht te krijgen in de provinciale politieke keuzes. Bevraag uw volksvertegenwoordigers hierop en verdiep u in de verkiezingsprogramma’s. Want de campagne in Zuid-Holland dreigt door partijen wat te worden gekaapt door discussies over cultuur en identiteit, terwijl de provincie daar niet over gaat.

Aantal inwoners: 3.681.044
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 654.199
Gemiddelde huizenprijs: 254.146 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 33.100 euro (2017)
Werkloosheid: 78.000 (4.0%)

Provincie Noord-Holland

De uitbreidingen van Schiphol en industrieterreinen, maar ook de ziekenhuiszorg: de provinciale politiek in Noord-Holland bemoeit zich er stevig tegenaan. Amsterdammers doen nogal eens schamper over het belang en de noodzaak van de provincie. Maar alleen al in de afgelopen maanden namen Provinciale Staten veel beslissingen over wegen, stationsgebieden en monumenten. Ze bogen zich over overlast van vrachtverkeer. Ook legden ze misstanden bloot. Zoals zware industrie die zonder vergunningen werkte en de grote verkeersoverlast. De provincie moet ruimte geven aan de bedrijven die Noord-Holland sterk maken, maar gaat ook over leefbaarheid en de leefomgeving. Politieke partijen leggen verschillende prioriteiten. Genoeg reden dus om naar de stembus te gaan.

Aantal inwoners: 2.831.182
Aantal inwoners 65 jaar en ouder: 498.072
Gemiddelde huizenprijs: 333.082 euro (2017)
Gemiddeld persoonlijk inkomen*: 34.900 euro (2017)
Werkloosheid: 57.000 (3,7%)

20 maart 2019: Provinciale Statenverkiezingen

Lees wat u met uw lokale afdeling kunt doen