Vereniging KBO-PCOB (KBO-PCOB) heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften die u aan KBO-PCOB doet belastingvoordeel op kunnen leveren.

Het RSIN/fiscaalnummer is: 856915324
Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status controleren.

Doelstelling

KBO-PCOB heeft ten doel de belangen van senioren – in het bijzonder die van de leden van de verenging – zo goed mogelijk en op allerlei gebieden te behartigen.

We willen de onderlinge band tussen onze leden versterken en hen ondersteunen bij hun werk, met gerichte dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening. We willen ontmoeting en verbinding tussen mensen stimuleren.

We komen op voor de positie van senioren in de samenleving en betrekken de samenleving (landelijke en lokale overheid, organisaties, bedrijven en individuen) bij het wegnemen van belemmeringen en achterstanden ten aanzien van het welzijn van senioren.

We organiseren sociale, sociaal-culturele, recreatieve, educatieve en voorlichtende activiteiten, geven adviezen aan en ondersteunen de leden en bevorderen participatie van senioren in de samenleving.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door de Ledenraad. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.

De bestuursleden

 • Anemone Bögels (voorzitter)
 • Willem Nuis (PCOB)
 • Elly Hilgeman (Unie KBO)
 • Hans van Vliet (PCOB)
 • Henk Steegstra (PCOB)
 • 2 vacatures Unie KBO

Beloningsbeleid personeel en directie

Het bureau van KBO-PCOB bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid. Op het verenigingsbureau in Utrecht zijn ruim dertig beroepskrachten en zo’n twintig vrijwilligers werkzaam.  Het bureau staat onder leiding van een directeur. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Sociaal Werk.

Beleidsplan en financiën

KBO-PCOB is van start gegaan in januari 2017. De ledenraad heeft een meerjarenbeleidsplan goedgekeurd, waarin is beschreven hoe KBO-PCOB rond zes inhoudelijke thema’s invulling wil geven aan collectieve belangenbehartiging, dienstverlening aan de leden en in- en externe communicatie.

Wat is het voordeel van een ANBI?

 

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Indien er sprake van zo’n periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken van de belasting.  Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.

Waar moet deze periodieke schenking aan voldoen?

 1. Er moet nog steeds een schriftelijke overeenkomst zijn tussen u en de organisatie. U hoeft hiervoor echter niet meer naar de notaris. Ook het vastleggen van een gift van bijv. 10 euro per maand kan daarom al aantrekkelijk zijn. De meeste organisaties hebben een standaard formulier hiervoor. Vraag hierom. Maar u kunt het formulier ook downloaden op de website van de belastingdienst.
 2. De betreffende organisatie moet een ANBI zijn (u kunt dit controleren op de website van de Belastingdienst)
 3. U heeft bij het doen van aangifte het RSIN nummer (sofinummer voor rechtspersonen) van de organisatie nodig.
 4. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt.
 5. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen.