Over ons

Een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen. Waarin mensen omzien naar elkaar. En waarin senioren een krachtige positie hebben. Daar maakt KBO-PCOB zich sterk voor. Dat doen we op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Sterk door samenwerking

Sinds 2017 hebben de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB hun krachten gebundeld. Als seniorenorganisatie KBO-PCOB maken zij zich hard voor tal van belangrijke thema’s, zoals zorg, wonen en koopkracht. Ook met andere organisaties wordt de samenwerking gezocht. Samen met de ouderenbonden ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM vormt KBO-PCOB de Seniorencoalitie, samen goed voor 350.000 leden, zij is hierdoor op ouderenthema’s de belangrijkste gesprekspartner in Den Haag. KBO-PCOB, sterk door samenwerking! 

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Onze leden ontvangen het Magazine en profiteren van veel voordelen.  

Lees meer over de voordelen van een lidmaatschap!

Lees meer

Bestuur en ledenraad

KBO-PCOB heeft een bestuur dat bestaat uit een technisch voorzitter en afgevaardigden uit de besturen van de Unie KBO en de PCOB. Boven dit bestuur staat een gezamenlijke ledenraad, bestaande uit de afgevaardigden uit de twee ledenraden van de Unie KBO en de PCOB.

Het bestuur KBO-PCOB functioneert als een toezichthoudend bestuur dat op strategisch niveau opereert. Het bestuur stelt het beleid vast en richt zich op de ontwikkeling van KBO-PCOB naar ‘een vereniging van en met toekomst’. Dit beleid wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. 

De ledenraad KBO-PCOB heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financiële jaarverslag). De ledenraad komt ten minste twee keer per jaar bijeen.

De leden van het bestuur en van de ledenraad zijn vrijwilligers en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Lees de statuten van KBO-PCOB.

Het verenigingsbureau 

Het bureau van KBO-PCOB bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid. Op het verenigingsbureau in Nieuwegein zijn vijfentwintig beroepskrachten en zo’n twintig vrijwilligers werkzaam. Het bureau staat onder leiding van de directeur Ingrid Rep. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Sociaal Werk.