Over ons

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

Samen sterk

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van  KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Bestuur en ledenraad

De vereniging KBO-PCOB heeft een bestuur, bestaande uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB. Boven dit bestuur staat een gezamenlijke ledenraad, bestaande uit de twee voltallige ledenraden van de Unie KBO en de PCOB.

Het bestuur KBO-PCOB functioneert als een toezichthoudend bestuur dat op strategisch niveau opereert. Het bestuur stelt het beleid t.a.v. de vijf speerpunten vast en richt zich op de ontwikkeling van KBO-PCOB naar ‘een vereniging van en met toekomst’. Dit beleid wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.

Bureau

Het bureau van KBO-PCOB bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid. Op het verenigingsbureau in Utrecht zijn ruim dertig beroepskrachten en zo’n twintig vrijwilligers werkzaam.  Het bureau staat onder leiding van de directeur, mevrouw Manon Vanderkaa. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Doelstelling van KBO-PCOB

KBO-PCOB heeft ten doel de belangen van zowel senioren in het algemeen, als die van haar leden en leden die zijn aangesloten bij haar leden in het bijzonder, op de meest
doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen.

Beleidsplan en financiën

KBO-PCOB is van start gegaan in januari 2017. Dit betekent dat er nog geen jaarverslag of jaarrekening over voorafgaande jaren is. Wel heeft de ledenraad een meerjarenbeleidsplan goedgekeurd, waarin is beschreven hoe KBO-PCOB rond vijf inhoudelijke speerpunten inhoud wil geven aan collectieve belangenbehartiging, dienstverlening aan de leden en in- en externe communicatie. Ook is er voor het eerste verenigingsjaar een begroting goedgekeurd.

Bestuur en beloning bestuursleden

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door de Ledenraad. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.

De bestuursleden

  • Wil van der Kruijs (voorzitter bestuur)
  • Rik Buddenberg (vice-voorzitter en voorzitter ledenraad)
  • Ernst Haitsma (secretaris)
  • Gerard Knoop (penningmeester)
  • Cock Aquarius
  • Moniek van Jaarsveld
  • Anja Laeven
  • Henk Steegstra
  • Geeske Telgen
  • Willy de Zoete

Werken bij KBO-PCOB?