Wetsvoorstel abonnementstarief Wmo goede stap

Te veel senioren hebben te maken met een stapeling van zorgkosten. Deze kosten worden hoger, terwijl tegemoetkomingen en compensatieregelingen zijn wegbezuinigd. KBO-PCOB maakt zich daarom al langer sterk voor het tegengaan van de stapeling van zorgkosten. KBO-PCOB heeft in een consultatiebrief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangegeven in beginsel tevreden te zijn met het wetsvoorstel voor een abonnementstarief in de Wmo. De grootste seniorenorganisatie van Nederland plaatst echter ook enkele kritische noten.

Abonnementstarief een goede stap

Zorgkosten zijn nergens echt goed in zicht, behalve voor de zorggebruiker zelf. Want naast bekende kosten, zoals bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en eigen bijdragen aan maatwerkvoorzieningen uit de Wmo of zorg uit de Wlz, maken mensen ook zelf zorgkosten wanneer zij bijvoorbeeld gebruikmaken van hulpmiddelen, fysiotherapie of maaltijdvoorziening. Dit geldt ook voor extra eigen kosten op het gebied van wonen en leven, zoals kosten van keuringen voor een parkeervergunning of hoge servicekosten wanneer woningaanpassingen nodig zijn.
Het Wmo-abonnement zal vooral de zorgkosten voor groepen met een middeninkomen terugdringen. Zij konden bij hoog zorggebruik met enorme kosten te maken krijgen. In veel gemeenten werden lage inkomensgroepen al gecompenseerd, maar vielen middeninkomens net buiten de boot. Bovendien worden de eigen bijdragen door het Wmo-abonnement een stuk duidelijker. KBO-PCOB is dan ook voorstander van dit plan.

Kanttekeningen

Binnen de Wmo zijn er twee voorzieningen: algemeen en maatwerk. Een algemene voorziening is voor iedereen beschikbaar. Te denken valt aan maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is voor mensen die persoonlijke hulp nodig hebben. Denk aan woningaanpassingen of individuele begeleiding. Maatwerkvoorzieningen vallen onder het abonnement, algemene voorzieningen in principe niet. Het abonnementstarief mag wat KBO-PCOB betreft niet leiden tot een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen. Door zorg en ondersteuning als algemene voorziening aan te bieden, kunnen gemeenten het abonnementssysteem mogelijk omzeilen. Dat kan worden voorkomen als begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het abonnementstarief vallen. Of een gemeente ze nu aanbiedt als maatwerk of als algemene voorziening. KBO-PCOB vindt het belangrijk dat dit in het wetsvoorstel geregeld wordt.

KBO-PCOB vindt het ook belangrijk dat er een goede monitor komt van de wijze waarop gemeenten omgaan met het nieuwe abonnementstarief, waarin ook ervaringen van mensen zelf worden meegenomen. Het is hard nodig om te toetsen of mensen die maatwerk nodig hebben dit nog steeds krijgen en of er sprake is van ongewenste effecten op voorzieningen die buiten het abonnementstarief vallen.

Wlz-eigen bijdrage

KBO-PCOB steunt het voornemen van het kabinet om de stapeling van eigen bijdragen in de Wmo aan te pakken en is van mening dat het kabinet deze stappen ook moet zetten voor mensen die zwaardere, langdurige zorg nodig hebben. Ook daar moet acuut gekeken worden naar manieren om de zorg betaalbaar te houden. Wij verzoeken het ministerie nadrukkelijk om met KBO-PCOB en collega-organisaties hierover in gesprek te gaan.

> Lees de volledige consultatiebrief over het abonnementstarief in de Wmo