Weinig zoets voor senioren

Afgelopen woensdag en donderdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de begroting 20018 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Koolmees werd het vuur na aan de schenen gelegd over een groot aantal onderwerpen die relevant zijn voor senioren. Hieronder de verhoging van de AOW-leeftijd, de sollicitatieplicht en de achterblijvende koopkracht. KBO-PCOB volgde het debat op de voet en leverde vooraf de nodige input.

Minister zet AOW-verhoging door

Ondanks tegenwerpingen vanuit verschillende fracties, zet minister Koolmees de verhoging van de AOW-leeftijd door. Veel ervaren medewerkers in vooral zware fysieke beroepen snakken juist naar ademruimte. KBO-PCOB pleit daarom al langer voor de vertraging van de verhoging van de AOW-leeftijd en zal dat actief blijven agenderen in Den Haag. Daarnaast zullen we de dialoog ook blijven voeren met sociale partners binnen de SER.

Afschaffen sollicitatieplicht niet in zicht

De sollicitatieplicht voor werkloze ouderen kwam ook ter sprake. KBO-PCOB pleit al langer voor het afschaffen van deze plicht die door vele ouderen als contraproductief en vernederend wordt ervaren. Dit blijkt ook uit het Meldpunt Ouderenwerkloosheid dat door KBO-PCOB is opgezet. De antwoorden van de ruim 400 respondenten bevestigen veel verborgen leed. Er wordt er gemiddeld 2,5 jaar gezocht naar een baan en er worden gemiddeld 187 sollicitatiebrieven geschreven. De conclusie moet dan ook zijn dat de sollicitatieplicht voor ouderen niet direct leidt tot een hogere participatie op de arbeidsmarkt. Minister Koolmees wil echter deze plicht blijven benutten als een prikkel om senioren aan het werk te krijgen. Op aandringen van KBO-PCOB is een motie ingediend om de plicht af te schaffen, maar deze motie kon niet op een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. Wij blijven hier echter op inzetten.

Begeleiding naar werk

KBO-PCOB is van mening dat de begeleiding richting werk juist op een geheel andere wijze moet worden gestimuleerd. Een amendement van D66, VVD, CDA en CU voorziet hier gedeeltelijk in. In de WW wordt voortaan de mogelijkheid geboden voor scholingstrajecten richting ‘kansberoepen’, beroepen dus die goed in de markt liggen. Het voorstel voorziet in mogelijkheden om werkloze ouderen een kortdurend scholingstraject te laten volgen richting een dergelijk kansberoep. Met als doel een directe werkhervatting en/of scholing met vooruitzicht op een volwaardige baan. De voorstellen voorzien in het begeleiden van 12.500 werkzoekenden. Volgens KBO-PCOB is dit een eerste stap, maar uitbreiding naar andere maatregelen is zeker nodig.

Koopkracht gepensioneerden

De koopkracht van ouderen blijft al jaren achter. Ook het aankomende jaar wordt er geen substantiële toename verwacht, zo blijkt ook uit berekeningen van het ministerie zelf. Er wordt voornamelijk koopkrachtbehoud voorspeld en voor vele ouderen zelfs koopkrachtverlies. Voor KBO-PCOB een onacceptabel vooruitzicht voor mensen die telkens weer worden geconfronteerd met hogere kosten voor hun zorg, energierekening en de dagelijkse boodschappen. Initiatieven om senioren meer financiële ruimte te bieden – zoals het verhogen van de AOW in 2018 met 2,0% – konden jammer genoeg niet op voldoende steun rekenen in de Tweede Kamer.