Vraagtekens bij uitvoerbaarheid wetsvoorstel Gedwongen zorg

KBO-PCOB heeft kennisgenomen van het wetsvoorstel Gedwongen zorg. De nieuwe wet wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. Een belangrijk verschil is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden. KBO-PCOB heeft een aantal vragen bij de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Deze vragen zijn inmiddels gedeeld met de Eerste Kamer die een vooronderzoek doet naar de nieuwe wet.

Onder de huidige wet (Bopz) is gedwongen zorg alleen mogelijk in een psychiatrisch ziekenhuis met Bopz-aanmerking. Daardoor kan een gedwongen opname noodzakelijk zijn om iemand gedwongen te behandelen. In het conceptvoorstel Gedwongen zorg staat dat verplichte zorg meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek.

KBO-PCOB heeft een aantal vragen bij de uitvoerbaarheid van de wetsvoorstellen en de gevolgen voor persoonsgerichte zorg aan ouderen met psychogeriatrische problematiek.

Ketenbenadering

Met enige regelmaat krijgen oudere patiënten in het ziekenhuis – voor de eerste keer – te maken met onvrijwillige zorg. Vaak een traumatische ervaring voor ouderen. Het vraagt om een goede begeleiding bij terugkeer naar (verpleeg)huis. De ziekenhuiszorg valt onder de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

KBO-PCOB wil van de Eerste Kamer weten hoe de WGBO zich verhoudt tot de nieuwe wet, specifiek als het gaat om:

  • de diagnostisering van een psychogeriatrische aandoening in het ziekenhuis;
  • de overdracht en goede begeleiding thuis na het toepassen van gedwongen zorg in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een delier;
  • de wijze waarop transmuraal overleg is geborgd tussen de behandelend specialist en huisarts of specialist ouderengeneeskunde (SOG);
  • de eindverantwoordelijkheid t.a.v. onvrijwillige zorg binnen de ketensamenwerking.

Persoonsgerichte zorg

De Raad van State stelt in een advies dat de uitbreiding van de besluitvormingsprocedure kan leiden tot aanzienlijk meer administratieve lasten, als ook tot verdere juridisering van de relatie tussen cliënt en de zorgaanbieder. Door de gedetailleerde regelgeving bestaat ons inziens het risico dat er minder tijd overblijft voor de primaire zorgtaken. In hoeverre komt persoonsgerichte zorg door de complexiteit van regelgeving en de vele betrokken zorgverleners in het geding?

In het wetsvoorstel komt volgens KBO-PCOB onvoldoende aan de orde wat onvrijwillige zorg in de thuissituatie betekent voor ouderen en hun naasten. Zorgvuldige voorlichting lijkt ons daarom wenselijk. Wij hopen dat de Eerste Kamer onze vragen en overwegingen bij het voorbereidend onderzoek naar de nieuwe wet betrekt. Wordt vervolgd.