Vragen en antwoorden over pensioen

AOW-gat: wat is de overbruggingsregeling?

Ouderen met een AOW-gat hebben tijdelijk minder inkomsten, omdat de ingangsdatum van hun AOW-uitkering opschuift, terwijl ze al gestopt zijn met werken. Vanaf hun 65e verjaardag stoppen bovendien sommige uitkeringen of worden deze lager. In sommige gevallen springt de overheid bij via de overbruggingsregeling. Dit is een overheidsuitkering op minimumniveau.

Zit u in deze situatie (of hebt u minder AOW doordat u in het buitenland hebt gewoond)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de overbruggingsregeling. U mag dan niet te veel inkomen of vermogen hebben. Als grens geldt ongeveer € 3.000 bruto maandinkomen voor alleenstaanden en € 25.000 aan vermogen. Voor stellen is dat ongeveer € 4.500 (maandinkomen) en € 50.000 (vermogen).
U mag gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u voor 1 juli 2015 een uitkering ontving op grond van VUT of prepensioen, uit een partnerpensioen, vanwege arbeidsongeschiktheid, via een levensloopuitkering of op basis van een wachtgeldregeling.

  • Wilt u weten of u ervoor in aanmerking komt? Klik hier.

 

Indexatiedepot, wat is dat?

In 2015 zijn er strenge regels ingevoerd voor indexatie, waardoor pensioenen minder vaak werden verhoogd. Voor pensioenfondsen met een indexatie- of toeslagendepot geldt dat zij dankzij gunstigere regels de pensioenuitkeringen weer makkelijker kunnen verhogen.

Indexatie van het pensioen is sinds 2015 alleen toegestaan als de dekkingsgraad van een pensioenfonds 110% of hoger is. Dat is bij veel pensioenfondsen met een indexatie- of toeslagendepot (een pot met geld die door de pensioenuitvoerder apart is gezet voor het indexeren van pensioenen) het geval. Bijna twintig Nederlandse pensioenfondsen beheren honderden miljoenen euro’s in indexatiedepots, maar mochten deze door de strenge regels niet uitkeren.

Op 2 november 2016 heeft het kabinet besloten dat voor indexatiedepots die op 1 januari 2015 bestonden, tien jaar lang de oude (gunstigere) regels gelden. Hierdoor mogen bepaalde pensioenuitvoerders sommige pensioenen toch weer indexeren.

Daarnaast zijn er situaties beschreven, waarbij de indexatiedepots die later worden ingesteld niet hoeven te voldoen aan de strenge regels. Zo mag bij een fusie van pensioenfondsen met een verschil in dekkingsgraad het pensioenfonds met de hoge dekkingsgraad deze dekkingsgraad verlagen in ruil voor een indexatiedepot. Ook in het geval van bepaalde versoberingen van de pensioenregeling hoeven pensioenfondsen met een indexatiedepot niet aan de strenge regels te voldoen.  De indexaties moeten over maximaal tien jaar worden uitgesmeerd.

  • Lees hier meer over indexatie en indexatiedepot.

 

Heeft mijn nieuwe partner recht op nabestaandenpensioen als ik overlijd?

Stel, u bent nog werkzaam en aangesloten bij een pensioenfonds. U hebt een nieuwe partner gekregen. Heeft hij of zij recht op een nabestaandenpensioen wanneer u komt te overlijden?

Ja, maar dan moet er wel een wettelijke verbintenis (huwelijk of geregistreerd partnerschap) gesloten worden voordat u (‘de verzekerde’) 67 jaar oud bent. Sluit u het huwelijk of partnerschap na uw 67ste, dan heeft degene met wie u gaat trouwen geen recht meer op een nabestaandenpensioen. Veel pensioenfondsen, zoals het ABP, eisen daarnaast dat u een afschrift hiervan moet overleggen aan het fonds op een moment dat u nog in leven bent. Wordt deze pas getoond na uw overlijden, dan bestaat er geen recht op nabestaandenpensioen voor deze partner.

Let op: bent u al gestopt met werken of al met pensioen gegaan? Dan gelden er andere regels. Neem hiervoor contact op met uw pensioenfonds.

Wat is een AIO-uitkering?

AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Ontvangt u AOW, maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Bijvoorbeeld omdat u door verblijf in het buitenland geen volledige opbouw van AOW-rechten heeft, en weinig of geen ander aanvullend inkomen? Dan kunt u wellicht een AIO-uitkering aanvragen.

De AIO-uitkering kan uw inkomen aanvullen tot het minimuminkomen, vanaf uw AOW-leeftijd. De AIO-aanvulling wordt betaald vanaf de datum van de aanvraag en wordt niet met terugwerkende kracht uitgekeerd. Zorg dus dat u tijdig een (digitaal) aanvraagformulier opvraagt bij de Sociale Verzekeringsbank.

 

 

Mijn pensioen dreigt te worden afgekocht, wat nu?

Afkoop van pensioen betekent dat u een pensioenuitkering niet periodiek, bijvoorbeeld per maand, maar ineens ontvangt. Dat kan gunstig zijn, bijvoorbeeld als u het geld nu hard nodig heeft of als de belasting in het jaar dat u de afkoopsom ontvangt lager is dan in de toekomst.

Uw inkomen wordt hoger in het jaar dat het pensioen wordt afgekocht. Dit kan gevolgen hebben voor subsidies, toeslagen en eigen bijdrage zorg. De subsidies en/of toeslagen kunnen omlaag gaan, de eigen bijdrage zorg omhoog. Dat nadeel kunt u voorkomen of verminderen door geen toestemming te geven of uitstel aan te vragen.

Meestal mag de pensioenuitvoerder uw pensioen afkopen zonder uw instemming. Alleen in de volgende situaties heeft de pensioenuitvoerder uw toestemming nodig:

  • als u waardeoverdracht heeft aangevraagd (samenvoegen pensioenen uit eerdere regelingen);
  • als u nog pensioen opbouwt in de betreffende regeling;
  • als uw deelname aan de pensioenregeling langer dan 2,5 jaar geleden is;
  • als het pensioen vóór 1 januari 2007 is opgebouwd;
  • als in de pensioenovereenkomsten (vooral van voor 2008) expliciet afstand is gedaan van de mogelijkheid om pensioen af te kopen.

 

Sinds 2015 hebben oud-werknemers recht op uitstel als de afkoop vóór de ingang van de AOW plaatsvindt. De afkoop kan worden uitgesteld tot de eerste dag van de maand, volgend op de AOW-datum.

Kortom: meestal kunt u niet voorkomen dat uw pensioen wordt afgekocht, maar soms heeft u instemmingsrecht of kunt u uitstel aanvragen.

Meer weten over de afkoop van pensioen? Klik hier

Ik ben ontslagen. Wat gebeurt er met mijn pensioen en dat van mijn partner?

Na ontslag wordt uw ouderdomspensioen premievrij voortgezet. Er worden geen kosten meer op ingehouden, tenzij het een beleggingspensioen betreft – dan kunnen er kosten die te maken hebben met de beleggingen worden ingehouden. Daarnaast kan het pensioen stijgen als er indexaties plaatsvinden of dalen als er moet worden afgestempeld.

Meer dan 95% van alle pensioenregelingen in Nederland keert bij overlijden een pensioen uit aan de partner van de overledene. Dat heet partnerpensioen.

De regels voor partnerpensioen en nabestaandenpensioen na ontslag zijn ingewikkeld. Maar van groot belang om te kennen, omdat het veel geld kan schelen als u hierin goede beslissingen neemt! Lees er hier alles over.