Veel plannen voor betere zorg en ondersteuning ouderen

Afgelopen dinsdag en donderdag vonden de Kamerdebatten plaats over de begroting van VWS in 2018. Tijdens het debat was er veel aandacht voor ouderenzorg. De bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kregen heel wat vragen over onder andere de concrete invulling van de extra middelen voor verpleeghuiszorg, over mantelzorgondersteuning en over de bestrijding van eenzaamheid.

Aan de slag met uitvoering manifest Waardig ouder worden

Er was ook de nodige aandacht voor het manifest Waardig Ouder Worden. Voor dit manifest, waarvan de KBO-PCOB mede opsteller is, wordt 180 miljoen euro uitgetrokken in het regeerakkoord. KBO-PCOB heeft de Tweede Kamerleden voorafgaand aan het debat verzocht om aandacht te vragen voor concrete maatregelen uit het manifest Waardig ouder worden. KBO-PCOB wil dat het manifest spoedig wordt uitgevoerd, onder andere met effectieve en vindbare mantelzorgondersteuning, meer zorg op maat en de invoering van de maatschappelijke diensttijd. KBO-PCOB is verheugd dat de maatschappelijke diensttijd al in het najaar van 2018 gaat starten. Waardig ouder worden vraagt namelijk zowel om aanpak van eenzaamheid als om versterking van zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen. KBO-PCOB onderstreept de toezegging van minister de Jonge dat de verbeteringen in verpleeghuiszorg volgend jaar al tastbaar, meetbaar en voelbaar moeten zijn voor de bewoners.

Oplossingen voor ‘zorgval’ nú nodig

Afgelopen week bleek tijdens het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) dat ouderen met dementie die thuis wonen en op een gegeven moment meer zorg nodig hebben, meteen na indicatie voor de Wet langdurige zorg echter minder hulp krijgen, terwijl de kosten stijgen. Onbegrijpelijk volgens CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. KBO-PCOB heeft in aanloop naar het debat gepleit voor een snelle oplossing voor dit probleem. In reactie op vragen van de Tweede Kamer heeft minister de Jonge van VWS toegezegd een onderzoek te starten naar de omvang én mogelijke oplossingen voor deze zogenaamde zorgval.

Aandacht voor ouderen in Preventieakkoord

KBO-PCOB is blij met de toezegging van staatssecretaris Blokhuis dat ouderen aandacht zullen krijgen in het Preventieakkoord. Onze deelname aan de eerste gesprekken op het ministerie hebben dus hun vruchten afgeworpen. Het amendement van de ChristenUnie en de VVD voor de aanpak van ondervoeding van thuiswonende ouderen – door de Stuurgroep Ondervoeding – sluit hier goed bij aan. In een reactie op Leonie Sazias (50PLUS) over het belang van valpreventie in het Preventieakkoord, heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd hiervoor aandacht te vragen. In reactie op vragen van de SGP zegt de staatssecretaris ook toe om alcoholgebruik mee te nemen in het akkoord.

Veel moties voor betere zorg en ondersteuning voor ouderen

Veel Kamerleden braken een lans voor de medewerkers in de zorg, maar ook voor de mantelzorgers. Volgens Sophie Hermans (VVD) weten mantelzorgers de weg naar die ondersteuning niet goed te vinden of sluit het aanbod niet aan bij hun behoeften. KBO-PCOB vindt het daarom goed dat het kabinet geld reserveert om met name de vindbaarheid van mantelzorgondersteuning te verbeteren. In dit verband werd de regering via diverse moties verzocht om samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren te stimuleren, teneinde de mantelzorgondersteuning te verbeteren.

Met de motie-Bergkamp (D66) e.a. vragen de coalitiepartijen om een visie op de zorg voor ouderen thuis. Tot slot verzoekt de motie Dijkstra-Dik-Faber (D66 en CU) de regering om geestelijke verzorging in de eerstelijn mogelijk te maken. Het werkbezoek van Pia Dijkstra (D66) aan gezondheidscentrum Levinas – dat KBO-PCOB onlangs samen met LOC, VGVZ organiseerde – heeft zeker bijgedragen aan dit inzicht.

KBO-PCOB kijkt reikhalzend uit naar de concrete maatregelen van de regering en draagt zelf ook graag bij aan betere zorg en ondersteuning voor onze ouderen.