SCP stelt: doelen hervorming langdurige zorg deels behaald; herbezinning gewenst

Langdurige zorg en ondersteuning is sinds 1 januari 2015 anders georganiseerd. Verandering kost tijd. Inmiddels is een aantal doelen bereikt. Zo wonen ouderen langer zelfstandig en krijgen instellingsbewoners meer eigen regie, onder meer door met de zorgverleners te overleggen over hun zorgplan. Ook groeien de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning minder hard dan voorheen. Dit staat te lezen in een evaluatierapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat op 27 juni verscheen.

Maar andere doelen zijn volgens het SCP weer niet behaald. Er is bijvoorbeeld geen toename te zien van maatschappelijke participatie onder zelfstandig wonende mensen met een beperking. En hoewel de overheid hoopt op meer inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, blijkt dit in de praktijk niet altijd mogelijk.

Weg vinden naar zorg moeilijk

Er zijn ook knelpunten in de uitvoeringspraktijk. Zo vindt een deel van de zorgvragers het moeilijk om de weg te vinden naar de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. In de praktijk blijkt er geen integrale toegang te zijn tot de verschillende vormen van langdurige zorg en ondersteuning.

Door een gebrek aan eenduidige gegevens weet het SCP niet of de afname van zorg in instellingen wordt gecompenseerd door een toename van zorg en ondersteuning van gemeenten en de wijkverpleging. Volgens diverse zorgprofessionals heeft een deel van de thuiswonende cliënten met complexe zorgbehoeften eigenlijk zorg in een instelling nodig.

Het SCP beveelt aan om het nieuwe stelsel waar nodig te repareren en daarnaast opnieuw na te denken over enkele aannamen achter het stelsel. Het onderzoek laat zien dat sommige doelen niet voor alle groepen van zorgbehoevenden haalbaar zijn.

Onderstreept belang cliëntondersteuning

Dat de toegang tot de zorg problematisch blijft, verneemt ook KBO-PCOB regelmatig van haar achterban. “Dit onderstreept maar weer eens hoe belangrijk onze onafhankelijke cliëntenondersteuning is”, zegt Manon Vanderkaa in een eerste reactie. KBO-PCOB gaat het rapport allereerst goed bestuderen en komt vervolgens met reacties en aanbevelingen.

> Lees hier het SCP-rapport over de hervorming van de langdurige zorg