Opinieartikel Manon Vanderkaa in Trouw leidt tot Kamervragen

Meer dan 95 procent van alle mensen in Nederland sterft zonder euthanasie. Voor dit ‘gewone sterven’ mag best meer aandacht zijn, bepleitte KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa op 13 februari in Trouw. De SGP heeft naar aanleiding van deze oproep Kamervragen gesteld aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bewustwordingscampagne voor ‘gewone sterven’

KBO-PCOB en de SGP zijn van mening dat de minister De Jonge de meerwaarde van goede palliatieve zorg meer voor het voetlicht moet brengen. KBO-PCOB is daarom ook benieuwd naar antwoorden van de minister op de vraag welke manieren hij ziet om dit te bewerkstelligen. Gedacht kan worden aan een bewustwordingscampagne.

95 procent van Nederlanders sterft zonder euthanasie

“De huidige beeldvorming wekt de indruk dat ouder worden en sterven onlosmakelijk verbonden zijn met ondraaglijk lijden en euthanasie. Dat is vaker niet dan wel het geval: 95 procent van alle Nederlanders sterft zonder euthanasie”, zegt Manon Vanderkaa. “Voor een evenwichtig beeld is meer aandacht voor het ‘gewone sterven’ hoognodig. Het geven van meer bekendheid aan de betekenis van goede palliatieve zorg is van groot belang, voor de stervende en de naasten.”

Lees hier het opinieartikel van Manon Vanderkaa in Trouw.

De Kamervragen door het lid Van der Staaij (SGP) leest u hieronder:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht’?
  2. Deelt u de mening van de auteur dat er in de beeldvorming rond het sterven vaak sprake is van een te eenzijdige focus op euthanasie? In hoeverre deelt de minister de zorgen die de auteur uitspreekt over een maatschappij waarin euthanasie zoveel aandacht krijgt, en het natuurlijke sterven zo weinig?
  3. Welke mogelijkheden ziet u om meer bekendheid en aandacht te geven aan de rol van goede palliatieve zorg en aan de waarde van natuurlijk sterven, en op welke manieren wilt u aan het verspreiden hiervan bijdragen? Bent u bereid hiervoor een publieks/ bewustwordingscampagne te (laten) organiseren?
  4. Hoe staat het met de besluitvorming over de exacte besteding van de regeerakkoordmiddelen van € 8 miljoen per jaar voor versterking van de palliatieve zorg, die bij tweede nota van wijziging zijn toegevoegd aan de VWS-begroting 2018? Hoe worden deze middelen besteed en hoe ziet het verdere tijdpad eruit?