Minister nodig voor Ouderen en Maatschappij

Het is belangrijk dat er een coördinerend minister komt voor Ouderen en Maatschappij. Dat zou bij de formatie moeten worden geregeld. Daarvoor pleiten ruim 20 organisaties van ouderen, mantelzorgers en zorgaanbieders, waaronder KBO-PCOB. Zij bundelen de krachten om de problemen op te pakken die ouderen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten ervaren.

KBO-PCOB pleit al jarenlang voor een minister voor ouderenbeleid. En deed recent opnieuw in het manifest Waardig Ouder Worden en in het pleidooi aan informateur Schippers van 30 maart jongstleden voor een seniorvriendelijk regeerakkoord.

De 23 organisaties die nu hun krachten bundelen, waaronder KBO-PCOB, patiëntenorganisaties, artsenverenigingen, en brancheorganisaties van zorgaanbieders, stellen op basis van eigen en bestaand onderzoek vast dat zich met name bij mensen die langer thuis blijven wonen soms grote problemen voordoen. Terwijl het ministerie van VWS nu veel geld beschikbaar stelt voor verpleegzorg, vragen de organisaties aandacht voor de problemen die zich ook voordoen bij thuiswonende ouderen. Het gaat dan niet alleen om zorg, maar ook om andere terreinen zoals welzijn, ondersteuning en woonomgeving.

Meer tijd, afstemming, passende zorg en woningaanbod

De organisaties vragen acties van de landelijke overheid op vier punten:

  1. De woonomgeving van ouderen sluit vaak niet aan op wat zij nodig hebben. Ouderen en naasten zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis. Maar passend aanbod schiet tekort.
  2. Ook zeggen ouderen, naasten en zorgverleners dat er nu te veel vanuit wordt gegaan dat het sociale netwerk een deel van de zorg kan leveren. Thuiswonende ouderen blijken in de praktijk meer hulp en ondersteuning nodig te hebben dan buren, familie en vrienden kunnen bieden.
  3. Een ander knelpunt is het gebrek aan samenhang en afstemming in de keten van ouderenzorg. Ondersteuning van en zorg voor ouderen kan in veel regio’s nog beter georganiseerd worden.
  4. En er is meer aandacht, tijd en passende zorg nodig. Meer aandacht voor wensen en behoeften van ouderen en meer maatwerk moet ertoe leiden dat ouderen kunnen leven zoals bij hen past

Agenda voor ouderenvriendelijk Nederland

De samenwerkende organisaties vinden dat de bewindspersoon Ouderen en Maatschappij met mandaat en in nauwe samenwerking met relevante ministeries met een integrale aanpak deze problemen aan moet pakken. In een werkagenda doen de organisaties verschillende voorstellen voor de acties die daarvoor nodig zijn. De organisaties werken de komende tijd de acties verder uit naar het model van de Agenda voor de Zorg. Het uiteindelijke doel is om Nederland ‘ouderenvriendelijk’ te maken.

Deelnemende organisaties:

ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, Fysiotherapeuten NVFG net, Ineen, KBO PCOB, KNMP, Laego, LHV, Mezzo, NOOM, NPV-Zorg voor het Leven, NVOG en KNVG, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, ReumaZorg Nederland, V&VN, Verenso, Zorgbelang Nederland