Uw mening gevraagd over palliatieve zorg

KBO-PCOB vindt dat senioren betrokken moeten worden bij de zorg rond het levenseinde. Bij ‘waardig ouder worden’ hoort ook goede zorg rondom het levenseinde. Om de belangen van senioren goed te kunnen behartigen willen wij weten hoe deze zaken leven bij onze achterban: hoe zien zij dit en welke zorg wensen zij dan?

Lastig onderwerp

Wij ervaren dat veel senioren het levenseinde een lastig onderwerp vinden. Vanuit de dialooggesprekken die wij organiseren over dit onderwerp horen wij dat sommigen ouderen hierover niet met hun kinderen praten of het onderwerp doorschuiven. Zo kan het gebeuren dat naasten niet van elkaar weten wat voor iemand van belang is in de laatste levensfase. KBO-PCOB participeert met enkele andere organisaties in het driejarige project ‘Van betekenis tot het einde’. Dit project wil stimuleren om bewuster met het levenseinde om te gaan. Om dit doel te bereiken worden diverse activiteiten aangeboden: gesprekken in kleine groepen, het schrijven van een brief en het organiseren van inspiratiebijeenkomsten.

Palliatieve zorg

Uit de gesprekken die wij voeren met ouderen over het levenseinde blijkt dat palliatieve zorg nog vrij onbekend is; de zorg in de laatste fase van het leven voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Als iemand ernstig ziek is en geen genezing meer mogelijk moet je weten, wat dan het belangrijkste voor hem of haar in die laatste levensfase. En wat dat betekent voor de zorg die iemand krijgt.

Het is belangrijk dat deze zorg aansluit bij wat mensen fijn en belangrijk vinden. In de brochure ‘Onmisbare informatie over het einde van het leven’ kunt u meer over palliatieve zorg lezen.

Oproep Zorgbelang en UMCG

Zorgbelang en het UMCG starten een groot onderzoek naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg. Zij horen graag wat u belangrijk vindt met betrekking tot zorg in de laatste levensfase. U heeft mogelijk in uw omgeving, of bij uzelf, met palliatieve zorg te maken gehad of gaat er ooit mee te maken krijgen.

Wij nodigen u uit om uw stem te laten horen en mee te doen aan dit onderzoek via de online vragenlijst. Op deze manier kunt u invloed uitoefenen op de ontwikkeling van palliatieve zorg.

De vragenlijst

Iedereen kan de vragenlijst invullen: als u zelf in de laatste levensfase bent of van dichtbij het sterven van een naaste hebt meegemaakt. Maar juist ook wanneer u deze ervaringen niet heeft. In de vragenlijst gaat het om wat u belangrijk vindt in de zorg tijdens de laatste levensfase.

Het invullen van deze vragenlijst kan tot 1 augustus en duurt ongeveer 15 minuten. De vragenlijst kunt u vinden via www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl en het invullen kan het beste op een computer worden gedaan. De antwoorden worden volledig geanonimiseerd verwerkt. Indien u vragen heeft kunt u contact met info@uwmeningoverpalliatievezorg.nl.

De resultaten van dit onderzoek, dat breed wordt uitgezet in Nederland, worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in dat wat patiënten goede palliatieve zorg vinden. In het najaar komen de onderzoeksresultaten beschikbaar en uiteraard zullen wij u hierover informeren.

ZonMw-programma
Dit onderzoek is onderdeel van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Dit programma streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het kabinet 51 miljoen euro in ‘Palliantie. Meer dan zorg’ voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs. KBO-PCOB heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma. Wij hebben daarbij steeds benadrukt dat de wensen van ouderen meer betrokken moeten worden bij de palliatieve zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kenniscentra Palliatieve Zorg van UMCG, Radboud UMC en Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland.