Lokaal aan de slag met uitkomsten Mijnkwaliteitvanleven.nl

Miranda Wesselink is beleidsmedewerker KBO-PCOB. Zij heeft onder ouderen veel reclame gemaakt voor Mijnkwaliteitvanleven.nl. Daarbij heeft ze steeds het voordeel benadrukt dat ouderen hebben als ze de vragenlijst invullen: zicht op hoe ze in het leven staan, waar ze hulp bij nodig hebben en hoe ze dat kunnen organiseren. Zij vertelt over haar ervaringen met Mijnkwaliteitvanleven.nl.

“De uitkomsten van de vragenlijsten heeft KBO-PCOB gebruikt in de landelijke lobby richting het ministerie, politici en landelijke organisaties. Zo bood de vragenlijst over ouderen in de wijk (2017) mooie inzichten over de wijze waarop ouderen elkaar helpen in de wijk. De wederkerigheid op oudere leeftijd (je doet er nog toe en kunt nog heel veel voor een ander betekenen) is ook de basis van het manifest Waardig Ouder worden. De uitkomsten van de vragenlijsten ondersteunen deze lijn.”

Keukentafelgesprek

“Ook de individuele verhalen van ouderen geven handvatten om de beleidslijn te ondersteunen. Denk aan het belang voor ouderen om zich goed voor te bereiden op een keukentafelgesprek. En dat het invullen van de vragenlijst en het bijbehorende Persoonlijk overzicht daarbij kan helpen. Sowieso helpt het om na te denken over de kwaliteit van leven en de zaken die je nodig hebt om dat leven te kunnen leiden. Dat doe je normaliter niet zo snel. Door het invullen van de vragenlijst ontstaat een mooie aanleiding om dat wel te doen.”

Plaatselijk belang

“De afdelingen met actieve lokale belangenbehartigers zijn zeer geïnteresseerd in de gemeenterapporten. Die gebruiken ze als ze een gesprek hebben met de gemeente of met lokale politici. Tijdens trainingen voor lokale belangenbehartiging worden de afdelingen gewezen op de gemeenterapportages en praten ze samen over de uitkomsten. De afgelopen jaren heeft KBO-PCOB op een aantal plekken presentaties gehouden over dit thema. Na zo’n presentatie gebruikt de afdeling de gemeenterapportage meer dan ervoor. Ze gebruiken de uitkomsten bijvoorbeeld om in gesprek te gaan met de gemeente, een woningstichting, WMO-raad of zorginstelling. En de uitkomsten gebruiken ze ook om hun leden erop te wijzen dat ze zich moeten voorbereiden op hun toekomst. Behalve belangenbehartiging naar de overheid, ondersteunen de afdelingen ook hun leden. En met de verhalen van Mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen ze de leden iets bieden.”

Vragen over de buurt

“Het meest heeft me de vragenlijst over de buurt geraakt. Met name het feit dat ouderen zoveel langer op hun vertrouwde plek kunnen blijven wonen als er hulp vanuit de buurt is. En dat ze al veel hulp ontvangen uit de buurt. Niet alleen van jongeren, maar ook van ouderen. Dat raakt aan de basis van een ouderenorganisatie die als motto heeft: ‘omzien naar elkaar’. Dat gebeurt dus echt in de buurt en als je dat als organisatie kunt ondersteunen en voor het voetlicht brengen, dan is dat mooi.”

Niet alleen zorg

“De uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl laten zien dat het heel belangrijk is om niet alleen naar de zorg te kijken en het feit dat 50% van de zorgkosten door 65+-ers wordt gebruikt, maar naar de kwaliteit van leven op allerlei levensdomeinen. Ik merkte bij de bijeenkomsten dat afdelingen het juist niet willen hebben over de zorg. Dat vinden ze een veel te beperkt onderwerp en lang niet alle ouderen hebben hiermee te maken. Kwaliteit van leven is juist wél iets wat alle ouderen raakt. Wat is belangrijk voor je? Wat is voor jou kwaliteit en waar heb je hulp bij nodig? Met mensen praten over die onderwerpen levert mooie inzichten op.”

BeterOud

“In het consortium BeterOud heb ik de suggestie gedaan om aansluiting te zoeken bij Mijnkwaliteitvanleven.nl. Binnen BeterOud werken we met acht regionale ouderendelegaties. Deze delegaties bespreken onderzoeken en projecten in hun eigen regio. Ook laten ze de stem van ouderen horen als het gaat om de uitkomsten. Het zou mooi zijn als deze regionale ouderendelegaties ook de uitkomsten van Mijnkwaliteitvanleven.nl. gaan bespreken. In hoeverre wijken de uitkomsten in de ene regio af van een andere regio? Een afvaardiging vanuit elke regio neemt zitting in een landelijke Raad van Ouderen. Deze raad vergadert 4x per jaar met de minister over vragen die in de regio’s spelen. Vragen die bij het ministerie spelen, worden meegenomen naar de regio’s.”

Verpleeghuizen

“Ook heb ik gesproken met V&VN. Zij ontwikkelen voor verpleegkundigen de kwaliteitsrichtlijn. Ik heb aangegeven dat ze de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl. hiervoor kunnen gebruiken. Met de vragenlijst in de hand kun je erachter komen wat voor bewoners van een verpleeghuis van belang is. Dit is een mooi startpunt om op te nemen in de kwaliteitsrichtlijn. Zorg eerst dat je samen met de bewoner in beeld brengt wat zijn/haar kwaliteit van leven is, wat hij/zij belangrijk vindt, waar hij/zij hulp bij nodig heeft en pas hier je zorg- en leefplan op aan.”

Bron: Mijnkwaliteitvanleven.nl