Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Drie miljoen 65-plussers mogen dan naar de stembus voor een seniorvriendelijke provincie. 

Vier thema’s – die op deze pagina verder worden uitgewerkt – zijn voor veel senioren belangrijk: mobiliteit, groene leefomgeving, sociale veerkracht en wonen. 

Belangrijke momenten

Er zijn vijf belangrijke momenten rond de Statenverkiezingen, met bijbehorende kans tot beïnvloeding/lobby:

 1. Schrijven verkiezingsprogramma, selecteren kandidaten (lente, zomer, herfst 2018)
 2. Campagne (januari-maart 2019)
 3. Verkiezingsdag (20 maart 2019)
 4. Onderhandelingen voor het collegeakkoord (vanaf 20 maart 2019)
 5. Uitvoering van het collegeakkoord (vanaf vaststelling akkoord in de Staten, medio 2019)

Aanbevelingen voor seniorvriendelijke provincies

Drie algemene aanbevelingen geven we mee aan de provinciale politiek:

 1. Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat senioren zich (weer) in de politiek kunnen herkennen.
 2. Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
 3. Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen.

Zelf aan de slag? KBO-PCOB biedt hulp

Voor afdelingen die actief willen zijn rond de Provinciale Statenverkiezingen van 2019, ontwikkelde KBO-PCOB een brochure met aanbevelingen. Deze kan een bijeenkomst of gesprek over de provinciale politiek ondersteunen.

De brochure is beschikbaar in verschillende versies: in A4- en A3-formaat; geschikt voor digitaal gebruik, om uit te printen voor een bijeenkomst, of om te laten drukken. Na een afdruk of print moet de brochure nog eenmaal worden gevouwen. U kunt ze hier downloaden:

En de waterschappen dan?

Op 20 maart 2019 vinden ook de verkiezingen plaats voor de waterschappen. Waterschappen zijn een uitvoerende overheid. Ze voeren beleid uit van de Europese, landelijke en provinciale overheid (lees meer). In de waterschapsbesturen zijn vooral groepen vertegenwoordigd met een groot ‘waterbelang’: boeren, industrie en terreinbeheerders. Belangrijkste punt waarop u namens senioren kunt ‘lobbyen’ bij waterschapsbestuurders is het laag houden van de waterschapslasten voor burgers (watersysteem- en waterzuiveringsheffing).

Mobiliteit voor iedereen

De provincie investeert veel in mobiliteit voor haar inwoners. In wegen, streekbusvervoer en fietspaden. KBO-PCOB wil het voor iedereen mogelijk maken om zo lang en zo veilig mogelijk mobiel te blijven.

Punten voor programma´s of gesprekken:

 • Provinciale wegen zijn veilig en worden goed verlicht en goed onderhouden.
 • De provincie houdt de wegenbelasting (provinciale opcenten) zo laag mogelijk.
 • De provincie pakt knelpunten aan in het wegvervoer voor een betere doorstroming en het verbeteren van onveilige overgangen en wegdelen.
 • Nieuwe provinciale wegen en wegverbredingen vinden plaats door de hele provincie, niet alleen rond de grote steden.
 • Doelgroepenvervoer voor ouderen en minder validen wordt goed georganiseerd.
 • De provincie blijft met Rijk en aanbieders van spoorvervoer in gesprek om vervoer over het spoor optimaal en veilig te krijgen en te houden.
 • Streekbusverbindingen blijven frequent. Naast ‘dikke lijnen’ (busverbindingen waar veel gebruik van gemaakt wordt), komen er goede oplossingen voor de ‘dunne lijnen’ (verbindingen met minder reizigers). Alle dorpen en kernen blijven goed verbonden en bereikbaar via het openbaar vervoer of alternatieve openbare vervoerssystemen.
 • Provincies houden rekening met oudere reizigers bij het opstellen van het Programma van Eisen bij de aanbesteding van openbaar vervoer.
 • Ouderen krijgen een vaste plek aan overlegtafels over verkeer en vervoer, bijvoorbeeld als onderdeel van een frequent reizigersoverleg.
 • Gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • De sociale veiligheid wordt verbeterd, onder meer door goede verlichting bij haltes en camerabewaking.
 • Bij aanbesteding van openbaar vervoer neemt de provincie een clausule op waardoor de dienstverlening van verschillende vervoerders goed op elkaar kan worden afgestemd.
 • Fietspaden zijn veilig en worden goed verlicht en goed onderhouden.
 • Seniorenorganisaties worden gesteund in voorlichting voor veilig e-biken.
 • De provincie investeert samen met het Rijk in extra (snel)fietspaden om de gemeenten goed bereikbaar te krijgen en te houden voor fietsers en e-bikers.

Groene leefomgeving

Het is van groot belang om de provincie groen en gezond te houden. Om er zelf prettig in te kunnen wonen en recreëren. En voor de toekomstige generaties die er opgroeien. KBO-PCOB wil dat de provincies investeren in een mooie en groene leefomgeving, in natuur en landschap en in goede verbindingen daartussen.

Punten voor programma´s of gesprekken:

 • De provincie koestert haar bijzondere landschappen, natuurgebieden, flora en fauna, en investeert in ontwikkeling en beheer.
 • De provinciale natuurgebieden zijn goed toegankelijk, ook voor mensen met een fysieke beperking.
 • De provincie zorgt ervoor dat haar inwoners volop van de natuur kunnen genieten. Recreatieondernemers krijgen de ruimte voor initiatieven in het groen. Deze initiatieven passen bij de natuur en het landschap, dus zijn niet te grootschalig.
 • De provincie stimuleert versterking van regionaal bewustzijn en streekverhalen. Denk aan oude ambachten en streekproducten (boerderijwinkels). Maar ook aan restauratie en herbestemming van religieus erfgoed en monumenten. Hierin werkt de provincie samen met bewoners (jong en oud), ondernemers, kerken en parochies en gemeenten.
 • De provincie stimuleert vrijwilligerscollectieven in natuureducatie en cultuurhistorie.
 • De provincie stimuleert agrarisch ondernemers die de verbinding zoeken met burgers/consumenten, bijvoorbeeld vanuit een programmalijn gezondheid en preventie.
 • De provincie handhaaft de milieuregels, om de gezondheid van de inwoners te beschermen.
 • De provincie stimuleert duurzame energie en zorgt dat zonneparken en windmolens het landschap en de omgeving geen schade en overlast bezorgen.

Sociale veerkracht

Onze samenleving verandert snel. Denk aan de digitalisering en aan hoe we werken en zorgen samen. Sommige mensen en groepen zijn daar prima tegen opgewassen en nemen zelf het initiatief tot verandering. Maar er zijn ook mensen die niet zo zelfredzaam zijn.
KBO-PCOB wil dat iedereen aansluiting heeft op onze maatschappij. Sociale veerkracht betekent dat meer mensen kunnen delen in en bijdragen aan een goede kwaliteit van leven.

Punten voor programma´s of gesprekken:

 • De provincie ondersteunt bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Denk aan collectieven van burgers en bedrijven op het gebied van zorg, wonen en duurzame energie.
 • Seniorenverenigingen krijgen steun voor het bereiken en verbinden van ouderen op het gebied van (verkeers)veiligheid, mobiliteit en analfabetisme/digibetisme.
 • De provincie investeert extra in de kleinere kernen en leefgemeenschappen.
 • De provincie pakt een regierol om zoveel mogelijk seniorvriendelijke gemeenten te realiseren.
 • De provincie investeert in het versterken van de digitale én de sociale structuren.
 • De provincie monitort de sociale veerkracht van haar inwoners: hun vermogen om te gaan met veranderingen en de toegang tot hulp om problemen op te lossen. Deze monitor signaleert waar risico’s zich voordoen en waar de provincie verbeteringen kan helpen realiseren.
 • Inwoners kunnen helpen om gewenste maatschappelijke effecten te versnellen en verduurzamen. Sociale veerkracht krijgt daarom een rol in provinciale programma’s voor energie, leegstand, veerkrachtig bestuur, arbeidsmarkt en de omgevingsvisie.
Voorbeeld monitoring door provincie

Wonen naar wens

Langer gezond en fijn thuis blijven wonen is een wens die senioren delen. Gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwontwikkelaars zijn als eerste aan zet om geschikte woningen te bouwen of te renoveren. Woningeigenaren kunnen zelf investeren in levensloopbestendigheid van hun huis of appartement. Maar de provincie kan een regierol pakken in het energiezuinig, toegankelijk en modern maken van de woonomgeving.

Punten voor programma´s of gesprekken:

 • De provincie scant waar er knelpunten zijn in woningen voor jong en oud en brengt partijen bij elkaar voor betaalbare oplossingen.
 • De provincie stimuleert de blijverslening voor senioren om bestaande huur- en koopwoningen levensloopbestendig te maken.
 • De provincie stimuleert betaalbare financiële producten waarbij senioren de overwaarde van hun koopwoning kunnen inzetten voor woningaanpassingen.
 • De provincie is regisseur in het energiezuinig maken van de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld door het ‘nul op de meter’ maken van nieuwbouwprojecten.
 • De provincie neemt regie om partijen te laten verkennen hoe bestaande woningen betaalbaar energiezuinig kunnen worden.
 • In energieprojecten krijgen niet alleen bedrijven, maar vooral ook bewoners het financiële profijt. De provincie ziet erop toe dat burgers niet ‘de hoofdprijs’ betalen van de energietransitie.
 • Ook het buitengebied krijgt snel internet, bijvoorbeeld via glasvezel.
 • Woningen voor senioren krijgen meer mogelijkheden voor domotica, digitale zorg en dienstverlening.

Gaat u met uw lokale afdeling aan de slag met onze aanbevelingen? Deel uw ervaringen met ons via Facebook of Twitter!

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom (lokale) belangenbehartiging?