De WBTR, onze notaris maakt modellen

Per 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet gaat over goed bestuur, het voorkómen van incidenten en het verbeteren van het bestuur van rechtspersonen.

Binnen KBO-PCOB bestaan meerdere rechtspersonen: niet alleen KBO-PCOB zelf, de Unie KBO en de PCOB, maar ook provinciale KBO-bonden en veel KBO-afdelingen. Voor al deze rechtspersonen geldt de WBTR.

Wat regelt de WBTR?

Voor de rechtspersonen binnen KBO-PCOB zijn vooral de volgende bepalingen uit de WBTR van belang:

  • Indien aan een met name of in functie aangeduid bestuurslid meer dan één stem wordt toegekend, kan deze niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen.
  • De statuten horen voorschriften te bevatten over de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet (dus afwezigheid) van alle bestuursleden.
  • In geval van faillissement van de rechtspersoon is ieder bestuurslid jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
  • Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon.

 

Aanpassen statuten
De bepalingen van de WBTR horen in de statuten te staan. In de meeste gevallen betekent dit een aanpassing van de statuten. Dit hoeft niet per 1 juli a.s. allemaal geregeld te zijn; elke rechtspersoon heeft daarvoor vijf jaar de tijd gekregen. Dat neemt niet weg dat besturen zich per 1 juli a.s. wel aan de inhoud van deze WBTR moeten houden! Dus ook al staat het nog niet correct in de statuten, een bestuur hoort wel te handelen conform deze voorschriften voor goed bestuur.

Notaris maakt modellen
Om rechtspersonen binnen KBO-PCOB behulpzaam te zijn bij het aanpassen van hun statuten en (huishoudelijke) reglementen heeft het bestuur KBO-PCOB de notaris van KBO-PCOB gevraagd de modelstatuten en reglementen die voor de provinciale KBO-bonden en KBO-afdelingen worden gebruikt langs de meetlat van de WBTR te leggen. Voor de PCOB kijkt de notaris naar mogelijk noodzakelijke aanpassingen in het modelreglement voor afdelingen.
De notaris past de modelstatuten en -reglementen ook aan de nieuwe wetgeving die wordt verwacht over elektronisch/digitaal stemmen tijdens (leden)vergaderingen.

Wij informeren u
Wij verwachten rond medio mei a.s. bericht van de notaris te ontvangen over de bedoelde aanpassingen van modelstatuten en -reglementen. De notaris zorgt ook voor een notitie, aan de hand waarvan u op een praktische wijze invulling kunt geven aan de bepalingen van goed bestuur volgens de WBTR.
Als wij de notitie van de notaris met de modellen hebben ontvangen, zullen wij u deze informatie toezenden. Aan de hand van deze modellen kunt u makkelijk nagaan hoe u uw statuten en reglementen kunt aanpassen. Zoals al opgemerkt, heeft u daarvoor nog vijf jaar de tijd.

WBTR.nl
Wellicht heeft u al kennis genomen van WBTR.nl en sommigen van u hebben mogelijk al een webinar via WBTR.nl gevolgd. WBTR.nl is géén website van de Rijksoverheid, maar een website van de Nederlandse Associatie. Het is dus niet zo dat het tegen betaling volgen van een stappenplan bij WBTR.nl verplicht is.
Het staat u uiteraard vrij hulp van WBTR.nl in te roepen, echter ons advies is nog even te wachten op het door de notaris – op verzoek van het KBO-PCOB bestuur – op te stellen format voor toekomstige statuten (KBO) en reglementen (KBO en PCOB). Deze zullen u worden aangeboden.

Vragen?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Ilse van Zeewijk Vink, directiesecretaris van KBO-PCOB. U kunt haar bereiken via ilse.vanzeewijkvink@kbo-pcob.nl of via 030-3400600.