KBO-PCOB volgt begrotingsdebat VWS op de voet

Morgen vindt de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport plaats. Met uiteraard het bijbehorende politieke debat dat vele belangrijke zorgonderwerpen behelst, zeker ook voor ouderen. KBO-PCOB voorzag de Tweede Kamerleden alvast van de nodige input.

Ommekeer en verbeterslag

De bezuinigingen en transities van de afgelopen jaren hebben veel gevergd van de zorgbehoevende ouderen en hun mantelzorgers. KBO-PCOB dringt aan op een ommekeer en verbeterslag. Hierover werd een uitvoerige brief samengesteld, die inmiddels in het bezit is van de Tweede Kamer. Hieronder volgt een samenvatting.

Werk maken van waardig ouder worden

Voor versterking van ondersteuning en zorg van ouderen thuis, stelt het kabinet in deze kabinetsperiode 180 miljoen beschikbaar. Investeringen in het manifest ‘Waardig ouder worden’ zijn onder andere 35 miljoen voor respijtzorg en dagopvang, 32 miljoen voor palliatieve zorg, 8 miljoen euro voor vrijwilligers, 29 miljoen voor bestrijding eenzaamheid en 6 miljoen voor de campagne herwaardering ouderdom. Deze maatregelen dragen bij om ouderen ‘waardig‘ langer thuis te kunnen laten wonen en daarbij de mantelzorger te ontlasten. Zeer terecht, want ouderen moeten het steeds vaker hebben van ondersteuning en informele zorg onder andere vanwege personeelstekorten in de zorg. KBO-PCOB juicht het toe dat er ook wordt geïnvesteerd in preventie en dat een preventie-akkoord in de maak is.

Langdurige zorg thuis

Omdat langdurige zorg niet ophoudt bij de muren van het verpleeghuis en veel ouderen thuis wonen met zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), dringt KBO-PCOB aan op volledige ontschotting van de verpleeghuiszorg, zodat thuiswonende ouderen mee kunnen profiteren van de miljardeninvestering in de verpleeghuiszorg.

Persoonsgerichte medische ouderenzorg

Ouderen zijn veelgebruikers van medische zorg. Vaak hebben zij te maken met complexe problematiek terwijl de medische zorg aandoeningsgericht is georganiseerd.

Niet altijd is bij zorgverleners de geriatrische kennis op orde en vaak is ziekenhuiszorg niet afgestemd op de wensen en behoeften van ouderen. Er ligt nog veel verbeterpotentieel en KBO-PCOB is van mening dat oudere patiënten als breekijzer een belangrijke rol kunnen spelen om de organisatie van zorg te verbeteren. Pas dan kunnen patiënten naast zorgverzekeraars en zorgaanbieders een gelijkwaardige rol spelen in het zorgstelsel.

Keurmerk

KBO-PCOB pleit daarom voor een extra investering in het project keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis om de zorg vanuit ouderenperspectief passend, samenhangend en persoonsgericht door te ontwikkelen en in te richten. Het keurmerk is afgelopen jaar door een groot aantal ziekenhuizen aangevraagd en we zien dat het aantal ziekenhuizen dat aan onze kwaliteitsaspecten voldoet, stijgt. Om meerwaarde en innovatie voor senioren blijvend te agenderen is doorontwikkeling noodzakelijk.

EHealth toepassingen

eHealth is nog onvoldoende verankerd in de praktijk en lijkt te veel een doel op zich. Zorgaanbieders zijn er mondjesmaat mee bezig en ieder op geheel eigen wijze. Er is weinig samenhang en het ouderenperspectief wordt gemist. KBO-PCOB wil dat de voordelen die eHealth kan bieden voor de ouderenzorg op een goede manier worden benut.Graag zien wij een duidelijk implementatietraject, waarbij de ouderen ook zelf worden betrokken.

Zorg op maat en meer ondersteuning

Voor veel ouderen is de zorg een complex samenspel geworden waarbij de oudere zorgvrager niet meer in beeld is, maar gereduceerd lijkt te zijn tot een kostenpost. KBO-PCOB heeft de stellige overtuiging dat meer aandacht voor gezond oud worden, meer ondersteuning en zorg op maat, zal leiden tot hogere kwaliteit en lagere zorgkosten.

Lees hier de hele  input KBO-PCOB aan de Tweede Kamer.

Uiteraard volgen we het debat in de Tweede Kamer op de voet.