KBO-PCOB steunt oproep armoedecoalitie: ‘Laat iedereen meedoen’

De gemeente Utrecht heeft het NIBUD onderzoek laten doen naar de financiële positie van mensen met lage inkomens. Het blijkt dat een grote groep mensen dagelijks in de overlevingsstand staat. De Utrechtse situatie is exemplarisch voor andere steden, zegt KBO-PCOB. Daarom schaart KBO-PCOB zich achter de klemmende oproep van de Armoedecoalitie Utrecht en plaatselijk wethouder Everhardt aan de toekomstige regering om “iedereen mee te laten doen en te zorgen voor voldoende inkomen.”

De meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laten zien dat in 2014 landelijk 810.000 mensen onder de basisbehoeftengrens zaten. Onder hen zijn ook veel ouderen, die vanwege langdurige werkloosheid in de bijstand zitten.
We berichtten al eerder dat het met name voor werkloze 60-plussers moeilijk blijft om een baan te vinden. Na afloop van de WW-uitkering dreigt voor velen van hen dan ook armoede. Op dit moment is er voor deze groep nog een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Deze uitkering op bijstandsniveau kent een vrijstelling voor het eigen vermogen. De beide wetten worden echter afgebouwd, met stille armoede en hogere schulden als gevolg.
Naast de oudere werklozen die de tijd tot hun AOW moeten overbruggen, is er ook een groep ouderen die een onvolledige AOW krijgen (migranten en expats). Zij zijn aangewezen op aanvullende bijstand in de vorm van AIO. KBO-PCOB wil handhaving van de genoemde inkomensaanvullingen voor oudere langdurige werklozen.

Armoedecoalitie Utrecht
In Utrecht zegt wethouder Everhardt dat de gemeente al het mogelijke doet aan preventie en incidentele ondersteuning, maar dat dit vaak niet genoeg is. “Het voeren van inkomensbeleid is voorbehouden aan Den Haag, waar wij nu deze klemmende oproep aan doen.” KBO-PCOB ondersteunt deze oproep van de Armoedecoalitie Utrecht en de gemeente van harte en roept de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe Kabinet op om zich het lot van deze groep mensen aan te trekken.

De oproep werd verder ondertekend door de volgende maatschappelijke organisaties:
Moviera, Federatie Opvang, Lister, De Rijnhoven, Al Amal, Youke, GGZ-Nederland, RIBW alliantie, Sociaal Werk Nederland, UCentraal, Altrecht, Huisartsen Utrecht (HUS), Bo-Ex, Tussenvoorziening, Lia van Doorn (Lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening – Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht), Nadja Jungmann (Lector schulden & incasso – Hogeschool van Utrecht), Roeland van Geuns (lector Armoede Interventies – Hogeschool van Amsterdam), Instituut voor publieke waarden, Solgu, Stichting Zuilen / Ondiep GEZond! , Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU), Stichting Overvecht GEZond! , Qracht500, Stichting Buurtteams Sociaal, Lokalis, Backup, Cosbo Utrecht, Emmaus Haarzuilens, Emmaus Domstad, Stichting Voedselbank Utrecht, Zorgwacht, Asha, Akder, KFHein fonds, Villa vrede, Leger des Heils Midden Nederland, Erna Treurniet  – Buurtpastoor Overvecht, Marieke Sillevis-Smit – Predikante ongedocumenteerden Utrecht, SPO Utrecht, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Landelijke Cliëntenraad, Sociale Alliantie, FNV sectorraad Uitkeringsgerechtigden, Omduw, Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht, MEE Utrecht, Gooi en Vecht, Stichting Leergeld Utrecht