KBO-PCOB reageert kritisch op VWS-begroting

Niet bezuinigen op geestelijke zorg, voorkomen van stapeling van zorgkosten, aandacht voor vaccinaties en voor ouderen in het ziekenhuis en geld voor een centrale zorgverlener; aan de vooravond van de plenaire behandeling van de VWS-begroting ontving de gehele Tweede Kamer hierover een uitgebreid schrijven van KBO-PCOB, mede namens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Reden: alle Kamerleden voorzien van onze bevindingen en kritische opmerkingen.

Een samenvatting van onze inbreng op vijf voor senioren belangrijke punten:

1. Van manifest naar pact

Ons manifest Waardig Ouder Worden, waarvoor in het regeerakkoord voor deze kabinetsperiode in totaal €180 miljoen is uitgetrokken, is vertaald in het Pact voor de Ouderzorg. Met vereende krachten wordt gewerkt aan het inrichten van structuren om eenzaamheid tegen te gaan, langer thuis wonen met goede zorg en ondersteuning mogelijk te maken en ouderen zich thuis te laten voelen in het verpleeghuis. Wij zijn blij dat het kabinet geestelijke verzorging en levensbegeleiding in de thuissituatie vanaf 2019 met €25 miljoen financiert. Er was echter €35 miljoen toegezegd. Wij betreuren het dat er op voorhand al een bezuiniging is ingezet, voordat is gestart. Dit kan niet de bedoeling zijn en vraagt om opheldering.

2. Stapeling zorgkosten

Het kabinet wil de stapeling van zorgkosten tegengaan. Het effect van de invoering van het Wmo-abonnementstarief, verhoging van de zorgtoeslag en de maximum eigen bijdrage voor medicijnen wordt echter tenietgedaan door de gevolgen van de btw-verhoging voor de prijzen van gezonde voeding, medicijnen en hulpmiddelen. Daarnaast loopt één op de tien ouderen het risico zorgtoeslag te missen, zo bleek uit onderzoek dat onder meer KBO-PCOB en NOOM recent hebben laten uitvoeren. Wij verzoeken daarom te voorkomen dat senioren te maken krijgen met een onoverkomelijke stapeling van zorgkosten.

3. Preventie ouderen

Wij zijn blij met het te sluiten preventieakkoord waarin ook gezondheidsbevordering van ouderen aandacht krijgt. Om wintersterfte onder ouderen te voorkomen, omarmen wij de zojuist aangekondigde maatregelen tegen de griepepidemie. De winter van 2017-2018 kenmerkte zich door een langdurige en zware griepepidemie, waarbij ongeveer 900.000 mensen ziek zijn geworden en naar schatting 9.500 mensen meer zijn overleden dan normaal. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgverleners en een ander, effectiever griepvaccin in 2019-2020. Daarnaast is de staatssecretaris positief over het advies van de Gezondheidsraad om ouderen in te enten tegen longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Wij vragen ons af wat de verdere voortgang is en pleiten voor snelle implementatie van het pneumokokkenvaccin voor senioren in verband met de te verwachten gezondheidswinst.

4. Zorg en ondersteuning op de juiste plek

Met het programma Langer Thuis is er meer aandacht gekomen voor zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen. De grote financiële tekorten in het sociaal domein in gemeenten baren ons echter grote zorgen. KBO-PCOB en NOOM willen graag dat zorggeld ook zorggeld blijft. Bij thuiswonende ouderen met meervoudige problematiek werken hulp- en zorgverleners soms niet goed samen, of is het hen niet duidelijk wie de regie heeft. Ouderen willen graag een centrale zorgverlener die vast aanspreekpunt is. Hoe denkt de minister een centrale zorgverlener voor ouderen te bewerkstelligen, en kan de door oudere aangewezen zorgverlener met regieverantwoordelijkheid een extra beloning ontvangen?

5. Oudere patiënt in het ziekenhuis

De aandacht voor de oudere richt zich geheel op de situatie buiten het ziekenhuis. De zieke oudere in het ziekenhuis krijgt onvoldoende aandacht. Er blijft sprake van een gebrekkige keten. Ook de uitkomsten voor de kwetsbare oudere na (spoed)opname in het ziekenhuis zijn slecht. Er is ons inziens in het ziekenhuis en in de keten nog veel verbeterpotentieel. Kan de minister meer geld vrijmaken om de kwaliteit van ziekenhuiszorg voor oudere patiënten te bevorderen, waarbij doorstroming in de keten en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopname aandachtspunten zijn?

> Lees de brief over de VWS-begroting aan de Tweede Kamer