KBO-PCOB pleit voor mondzorg in basispakket

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het basispakket, met als centrale vraag welke zorg voor in- of uitstroom in aanmerking komt. KBO-PCOB maakt zich in een brief aan de Tweede Kamer sterk voor terugkeer van de mondzorg in het basispakket.

KBO-PCOB, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) vragen in een gezamenlijk schrijven aandacht voor de zorgwekkende situatie van de mondgezondheid van thuiswonende ouderen. Mondgezondheid is een belangrijke factor voor de kwaliteit van leven en sterk verbonden met algemene gezondheid. De ziektelast van een ongezonde mond voor ouderen is aanzienlijk. Het leidt tot pijn, problemen met spreken, kauwen en slikken en een laag zelfbeeld. Zelfs sociale problemen en vereenzaming liggen hierbij op de loer. Ouderen met een slechte mondgezondheid lopen bovendien een wezenlijk risico op ondervoeding, een beroerte en een slechte instelling bij diabetes.

Betaalbaarheid is groot probleem

50% van de 75-plussers gaat niet meer naar de tandarts blijkt uit het proefschrift van tandarts-geriatrie Arie Hoeksema (juni 2016). Vaak omdat zij zich niet bewust zijn van het belang van mondgezondheid. Het gaat vooral om ouderen uit een laag sociaal milieu en mensen met prothesen.

KBO-PCOB hoort van ouderen dat ze de betaalbaarheid van de mondzorg als een groot probleem ervaren. Zo geeft 1 op 10 ouderen aan de hoge kosten van de mondzorg en tandartsverzekering niet meer te kunnen dragen. Met als gevolg dat zij ook niet meer naar de tandarts gaan. Onze zorgen hierover hebben wij eerder kenbaar gemaakt tijdens de Rondetafelconferentie Mondzorg in de Tweede Kamer.

In het basispakket

Mondzorg is voor ouderen noodzakelijke zorg en belangrijk voor kwaliteit van leven. Daarom pleiten wij ervoor dat deze zorg in de basisverzekering wordt opgenomen. Tijdige adequate preventieve en restauratieve mondzorg draagt bij aan het behoud en bevordering van (mond)gezondheid, welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarom starten we nu de discussie over (her)opname van mond- en tandzorg voor volwassenen in de basisverzekering. Een investering die meer dan de moeite waard is!