KBO-PCOB pleit voor sterke eerstelijnszorg

De roep om extra geld voor verpleeghuiszorg wordt steeds sterker. De personeelsnorm van twee medewerkers op acht bewoners wordt bij lange na nog niet gehaald. KBO-PCOB blijft daarom onverkort achter het manifest van Hugo Borst staan. Daarnaast pleiten wij echter tevens voor een sterke seniorvriendelijke eerste lijn. Ook op dat vlak is nog een wereld te winnen.

Een sterke eerste lijn stelt ouderen in staat om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven functioneren en niet onnodig in het ziekenhuis opgenomen te worden. KBO-PCOB pleit voor een seniorvriendelijke eerste lijn: proactief, persoonsgericht, samenhangend, op maat en afgestemd.

Vaak hebben ouderen te maken met tal van zorgverleners en ondersteuners en ontbreekt samenhang en onderlinge afstemming. Dit leidt tot onnodige achteruitgang van kwetsbare ouderen en onnodige verwijzing naar de tweede lijn. In 2016 was er sprake van een forse toename van het aantal 65-plussers op de spoedeisende zorg van het ziekenhuis. Deze is hoger dan op grond van demografie verwacht mag worden. Daarnaast constateren huisarts en wijkverpleegkundige vaak eenzaamheid, maar vindt men geen passende oplossing omdat mogelijkheden en tijd ontbreken.

Belemmeringen wegnemen
KBO-PCOB wil dat bestaande organisatorische en verzekeringstechnische belemmeringen weggenomen worden, zodat de samenwerking met tweede lijn en multidisciplinair overleg met zorgverleners in de care, welzijn, informele wonen, welzijn en zorg beter mogelijk wordt. De eerste lijn moet verder kijken dan zorg alleen. Wij pleiten voor een versnelde en landelijke invoering van integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen.

Betere benutting preventiemogelijkheden
De eerstelijnszorgverleners dienen bovendien meer aandacht te hebben voor persoonsgerichte preventie zoals valpreventie. Veel ouderen belanden in het ziekenhuis met breuken en kneuzingen. Vroegsignalering en een betere toepassing van e-health in de thuissituatie dient centraal te staan.

Meer medicatiebeoordelingen
Wij willen een uitbreiding van het aantal ouderen dat voor een medicatiebeoordeling in aanmerking komt en dat deze buiten het eigen risico wordt gehouden. Het eigen risico weerhoudt ouderen ervan tijdig een medicatiebeoordeling aan te vragen.

Mondzorg in basispakket
Veel ouderen gaan onder andere vanwege de kosten niet naar de tandarts. Het percentage mensen met een tandartsdekking neemt af naarmate men ouder wordt. Om zorgmijding te voorkomen voeren we momenteel een lobby om mond- en tandzorg voor volwassenen weer in de basisverzekering op te nemen.

KBO-PCOB staat zeker niet alleen in de wens om de eerstelijnszorg te versterken. Onlangs stelde het samenwerkingsverband VELO – beste zorg in de buurt, tien aanbevelingen op waarmee betere zorg dichtbij en tevens tegen lagere kosten kan worden gerealiseerd. Klik hier om alleĀ tien aanbevelingen te lezen.