KBO-PCOB pleit opnieuw voor maatwerk in zorg en ondersteuning

Wijkverpleging, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en palliatieve zorg. Dat zijn de drie stevige onderwerpen die woensdag 1 februari behandeld worden tijdens een debat in de Vaste Kamercommissie VWS. KBO-PCOB doet in aanloop naar dit omvangrijke debat samen met Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) verschillende aanbevelingen. De gezamenlijke organisaties vragen Kamerleden om de aanbevelingen onder de aandacht te brengen tijdens het debat. We zetten de aanbevelingen per onderwerp voor u op een rij.

Wijkverpleging
KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden dat wijkverpleging ingekocht moet worden op basis van kwaliteit. Cliënten moeten goede samenhangende zorg krijgen die aansluit op hun behoefte. Ze vragen aandacht voor drie verbeterpunten.
1. Contracteer wijkverpleging op basis van kwaliteit
2. Contracteer wijkverpleging in samenhang met andere zorg en ondersteuning
3. Zorg dat wijkverpleging tijdig beschikbaar is

Wet maatschappelijke ondersteuning
In tegenstelling tot de bedoeling van de wet ervaren veel mensen met een beperking of een chronische aandoening nog niet het beloofde maatwerk, schrijven de gezamenlijke organisaties. Dit geldt met name voor mensen met een complexe zorgvraag. Het aantal mensen met een PGB is gedaald en steeds meer mensen zien af van zorg door de kosten. Noodzakelijke hulp, verpleging en verzorging, begeleiding en dagbesteding worden lang niet altijd (tijdig) geleverd. De huidige organisatie en financiering van de zorg via verschillende loketten brengt maatwerk en eigen regie voor mensen niet dichterbij. De belofte van meedoen, wordt alleen ingelost als mensen kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning. Én als tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid en inclusie. De organisaties vragen aandacht voor drie onderwerpen die hiermee verband houden.
1. Voorkom oneigenlijk gebruik van WLZ-geld
2. Zorg dat maatwerk echt de norm wordt: ook voor complexe zorgvragen
3. Investeer in zeggenschap, tegenkracht en inclusie

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is fysieke zorg voor ongeneeslijk zieke mensen, gepaard aan sociale, spirituele en psychologische ondersteuning, ook van hun naasten. Doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Voor de verbetering van de palliatieve zorg in Nederland doen de organisaties vier aanbevelingen.
1. Versterk bewustwording over levenseinde en palliatieve zorg
2. Maak spirituele zorg toegankelijk voor patiënten en nabestaanden
3. Maak palliatieve zorg toegankelijker voor patiënten en hun naasten
4. Verbeter palliatieve zorg samen met patiënten en hun naasten

> Lees de brief met aanbevelingen voor het verbeteren van de wijkverpleging
> Lees de brief met aanbevelingen voor het verbeteren van de Wmo
> Lees de brief met aanbevelingen voor het verbeteren van de palliatieve zorg