KBO-PCOB mengt zich ook lokaal in debat over voltooid leven

Niet alleen rationeel kijken naar voltooid leven, maar ook recht doen aan de gevoeligheid van het onderwerp. Dat is wat de plaatselijke PCOB- en KBO-afdelingen samen met de Protestantste Gemeente van Angerlo-Doesburg willen bereiken. De gezamenlijke ouderenorganisaties en de kerkelijke gemeente organiseren daarom op woensdag 8 februari om 20.00 uur een grote lezingen- en discussieavond over voltooid leven in de Martinikerk in Doesberg. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa is een van de sprekers.

Bij voltooid leven gaat het om mensen die lijden aan een complexe samenstelling van factoren die met ouderdom gepaard gaan. Ze kunnen steeds minder, hebben steeds meer kwalen en zijn steeds afhankelijker van anderen. Gaandeweg merken ze dat ze al afscheid van het leven hebben genomen, terwijl het leven blijft duren. Dat kan leiden tot de pijnlijke vraag: ‘Waarom leef ik nog?’ De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) en het Humanistisch Verbond zetten zich er al diverse jaren voor in het mogelijk te maken dat mensen die hun leven voltooid achten, daarvan met hulp van anderen waardig afscheid kunnen nemen, zonder dat bijvoorbeeld wetgeving of het niet beschikbaar zijn van passende euthanasie-middelen dat in de weg staat. Deze organisaties gaan daarbij uit van een visie op mens en samenleving waarin iedereen een autonome, redelijke en op zichzelf staande individu is die zelf over zijn leven wil en kan beschikken. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer is inmiddels deze mening toegedaan. Nog voor de verkiezingen wil D66 een wet behandelen die zelfdoding faciliteert bij ouderen die het gevoel hebben dat hun leven voltooid is. De vraag is echter gerechtvaardigd of het niet te eenzijdig is het debat over voltooid leven volledig en uitsluitend binnen deze context te voeren. In de ervaring van veel mensen is het leven niet of niet alleen het eigen bezit, maar allereerst iets wat wordt ontvangen. Een mens is een individu, maar staat niet op zichzelf: mensen zijn immers ook altijd verbonden met anderen. Velen geloven dat een mensenleven in alle gevallen volwaardig is, ook al functioneert het niet (of niet meer) volledig. Dat de waardigheid van een mens niet afhankelijk is van wat hij kan, maar alleen van het feit dat hij er is.

Recht doen aan gevoeligheid
KBO-PCOB en De Protestantse Gemeente in Angerlo-Doesburg vinden het belangrijk de discussie boven de rationele en erg op het individu gerichte argumenten uit te tillen en de materie zo te belichten dat recht wordt gedaan aan de gevoeligheid ervan. Het gaat de organisatoren er om de kwestie van voltooid leven (of de vraag hoe als individu en samenleving om te gaan met de dood) zorgvuldig van diverse kanten te belichten. Ook van de voorkant, namelijk hoe zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan beschouwen.

Lezingen en forum
Tijdens de grote lezingen- en discussieavond geven vijf ‘materiedeskundigen’ een korte lezing over voltooid leven vanuit hun eigen deskundigheid. Aan het woord komen ethica Els van Wijngaarden; theoloog van het jaar Janneke Stegeman; docent ouderengeneeskunde Klaas Muller; oud-arts Levenseindekliniek Evert Hendriksen en de directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa. Na de lezingen vormen de deskundigen een forum waaraan de aanwezigen vragen kunnen voorleggen. De veelzijdige informatie die zo wordt verstrekt kan de mensen helpen tot een afgewogen mening over dit gevoelige ethische onderwerp te komen.

Wat: lezingen- en discussieavond
Voor wie: voor iedereen, jong en oud, die graag wil nadenken en/of praten over voltooid leven
Wanneer: woensdag 8 februari 2017, 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30)
Waar: Martinikerk, Kerkstraat 4, Doesburg
Toegang: vrij (er is een collecte voor de onkosten)
Info: pcob.doesburg@live.nl