KBO-PCOB juicht programma Langer Thuis toe

In Nederland wonen momenteel zo’n 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. In toenemende mate willen ze als het even kan thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Ruim 90% van de 75-plussers woont momenteel zelfstandig thuis. Thuis (blijven) wonen is niet voor iedereen altijd goed mogelijk.

Om dit te verbeteren lanceerde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 18 juni het programma Langer Thuis. Voor de uitvoering van dit programma investeert het kabinet daar de komende jaren ruim €340 miljoen in. KBO-PCOB is sterk betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma Langer Thuis.

Senioren betrekken

Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. KBO-PCOB sloot zich begin 2018 met veel andere partijen aan bij dit pact om de zorg te verbeteren en de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuis wonen beter mogelijk te maken.

Bij het totstandkomen van Langer Thuis is de minister met KBO-PCOB en veel andere partijen in gesprek geweest. Hij wil deze partijen met dit programma verbinden, stimuleren en ondersteunen. KBO-PCOB  vindt dat senioren nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de verdere opzet en uitvoering. Niet alleen KBO-PCOB juicht van harte het programma toe en wil hiermee graag concreet aan de slag, ook andere partijen, waaronder Actiz en Aedes, ondersteunen of onderschrijven het. Met hen en het ministerie van VWS wil KBO-PCOB snel aan de slag met het programma Langer Thuis. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Langer thuis wonen is voor veel senioren een van de belangrijkste thema’s. Om hier goed invulling aan te geven zijn financiën en samenwerking nodig. Dit programma geeft hiervoor het startschot.”

Drie actielijnen

Langer Thuis kent drie actielijnen. Allereerst wordt ingezet op goede ondersteuning en zorg thuis. Hierin stimuleert Langer Thuis onder ander regionale samenwerking tussen verschillende partijen en wil het een stevige impuls geven aan innovatieve, digitale zorg thuis (e-health). Met de actielijn Mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn wil het programma onder meer mantelzorgers en vrijwilligers bewust maken van ondersteuningsmogelijkheden en het aanbod van ondersteuning verbeteren. Ten slotte komt  in de actielijn Wonen onder andere een innovatieregeling gericht op nieuwe woonzorgvormen en worden wooncoaches ingezet om ouderen te helpen om geschikt te wonen.

Lees meer informatie over het Programma Langer Thuis: