KBO-PCOB juicht ouderenwoonakkoord toe

In de Tweede Kamer is op 11 december in een debat met de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren, een motie ingediend  door de ChristenUnie om te komen tot een ouderenwoonakkoord. Dit akkoord moet er voor zorgen dat in de behoefte aan betaalbare woon(tussen)vormen voor senioren wordt voorzien.

De steun van de andere coalitiepartners voor de motie maakte de urgentie helder. KBO-PCOB pleit al langer voor actie van de overheid en is erg blij met dit initiatief.

Nu ouderen steeds langer thuis wonen, vraagt dat om nieuwe woonconcepten. Ook in het manifest Waardig Ouder Worden is het aangegeven hoe belangrijk en nodig het is dat nieuwe wooninitiatieven komen. De ChristenUnie ziet dat de stap van zorg thuis naar het verpleeghuis soms veel te groot is. Er zijn gelukkig vitale ouderen die samen een woninginitiatief starten om naar elkaar om te zien en, als dat nodig is, ook zorg in te kopen. Deze wooninitiatieven komen echter moeilijk van de grond. Het is moeilijk om een weg te vinden in het woud van procedures en regels. En er zijn nog maar weinig initiatieven die bereikbaar zijn voor huur of sociale huur. Vandaar dat deze motie van de ChristenUnie gericht is op innovatie en het wegnemen van onnodige regels.

Een passende en veilige woning

Op een kwalitatief goede manier oud worden, daar hoort een veilige en passende woning bij, stelt KBO-PCOB. Ouderen willen langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij zorg nodig hebben. Er is al langer sprake van een grote behoefte aan passende woonvormen, waarin naast zorg ook ruimte is voor sociale ontmoeting. Om in deze behoefte te kunnen voldoen, is het van belang om het onderwerp ‘langer zelfstandig wonen’ als een integraal vraagstuk te zien, waarin de diverse partijen zoals gemeenten, woningcorporaties en seniorenorganisaties samenwerken om in deze passende woonvormen te gaan voorzien.

Reactie minister

De minister gaf als reactie dat zij samen met de minister van VWS inzet op betere woningen voor ouderen. Het wordt daarmee een onderdeel van de hele woonagenda. Het moet ook een onderdeel  worden van het pact ouderenzorg. De motie geeft een aanmoediging voor die actie. Volgende week wordt er gestemd over de motie.