KBO-PCOB in de laatste weken van de Tweede Kamer actief

In de Tweede Kamer waren er in de weken vóór het zomerreces nog diverse debatten, waaronder nota-overleggen over de langdurige zorg, over de geneeskundige zorg en over armoede- en schuldenbeleid. In de aanloop naar deze debatten heeft KBO-PCOB de Tweede Kamer er onder andere op gewezen dat de revalidatie en gezondheidsschade na corona nieuwe vormen van zorgvraag met zich meebrengt, omdat een deel van de coronapatiënten helaas niet kan rekenen op een voorspoedig herstel. Dit betekent dat er financiële ruimte moet komen voor het verstrekken van nieuwe zorg voor mensen die herstellen van een coronavirusinfectie.

Herstelzorg na corona tijdelijk in basispakket

De debatten in de Tweede Kamer spitsten zich vooral toe op herstelzorg in de vorm van fysiotherapie. Mede naar aanleiding hiervan heeft minister Van Ark op 16 juli bekendgemaakt dat paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben, vanaf 18 juli tijdelijk en onder voorwaarden wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat daarbij om een vergoeding voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden. Of deze vorm(en) van herstelzorg ook effectief zijn na corona, is nog niet bekend. Dit wordt onderzocht gedurende de tijdelijke toelating.

Aanpak e-health te weinig planmatig

Minder tevreden is KBO-PCOB over het beleid rond e-health (digitale zorg) als noodzakelijk hulpmiddel voor een goede ouderenzorg. De coronacrisis heeft digitale ondersteuning en digitale vaardigheden nog eens extra urgent gemaakt. Dit voorjaar concludeerde de Algemene Rekenkamer echter dat het bestaande beleid voor opschaling van e-health in de ouderenzorg geen duidelijke doelen heeft. KBO-PCOB wil een meer planmatige aanpak en had graag gezien dat dit een groot punt van discussie zou zijn geweest in het debat over de langdurige zorg. Dit was echter teleurstellend weinig het geval. Wel vond ook VVD-woordvoerder Antoinette Laan-Geselschap dat het schort aan het beleid rondom het stimuleren van innovatie.

Vitaal ouder worden

Verder stuurde staatssecretaris Blokhuis afgelopen voorjaar zijn Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 aan de Tweede Kamer. KBO-PCOB vindt het positief dat er in deze nota een prominente plek voor vitaal ouder worden is weggelegd, maar heeft in de lobby naar de Tweede Kamer ook gepleit voor helderdere, meer meetbare doelstellingen. De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris nu gevraagd of hij de doelstellingen van de nota ook meetbaar kan formuleren. Blokhuis moet hier nog antwoord op geven.

Maatwerk bij kostendelersnorm

KBO-PCOB is ten slotte verheugd dat de Tweede Kamer, naar aanleiding van een debat over het armoede- en schuldenbeleid, vlak vóór het zomerreces, een motie van Corrie van Brenk (50PLUS) heeft aangenomen over maatwerk bij toepassing van de kostendelersnorm, ook wel bekend als de ‘mantelzorgboete’. Deze leidt er onder andere toe dat ouderen met een onvolledige AOW en een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), die hulp en zorg krijgen van een inwonend kind, een groot deel van hun (tot zelfs hun volledige) aanvulling kwijtraken. Hoewel KBO-PCOB zich voorafgaand aan het debat heeft ingezet voor het afschaffen van de kostendelersnorm en dit ook zal blijven doen, zijn wij voorlopig ook blij met de oproep van de motie-Van Brenk aan het kabinet om binnen een halfjaar in overleg met gemeenten voorstellen te doen voor mogelijkheden tot maatwerk bij toepassing van de kostendelersnorm voor mensen met een inkomen ter hoogte van het sociaal minimum.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!