KBO-PCOB breekt lans voor medisch-specialistische zorg ouderen

De Tweede Kamer debatteerde 31 oktober over ziekenhuiszorg. KBO-PCOB vroeg Kamerleden voorafgaand aan het debat juist nu goed te kijken naar de medisch-specialistische zorg voor ouderen met meervoudige gezondheidsproblematiek. Hier is veel winst te behalen door de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden.

Toegankelijke – spoedeisende – medische ouderenzorg staat momenteel zeer onder druk door het faillissement van het Slotervaart- en de IJsselmeerziekenhuizen en de sluiting van de spoedeisende eerste hulp (SEH) in Woerden. De onrust hierover onder onze achterban groeit. Zo geven Samenwerkende Ouderenorganisaties van Lelystad aan dat de gemeente in een uithoek van Flevoland ligt en de reisafstanden naar omliggende ziekenhuizen groot zijn. Familieleden wonen buiten de polder en vaak hebben ouderen geen eigen vervoer en een broze gezondheid. We vroegen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke maatregelen hij treft om medische ouderenzorg en afdelingen spoedeisende hulp in Woerden en Lelystad bereikbaar te houden.

Acute ouderenzorg

Senioren belanden vaak onnodig op de spoedeisende eerste hulp en de uitkomsten zijn niet altijd positief. De acute ouderenzorg vraagt om een andere organisatie. Nieuwe transmurale zorgvormen zoals de Wijkkliniek en ziekenhuiszorg thuis in de vorm Hospital@home zijn veelbelovend en succesvol. Van de andere kant liggen ouderen onnodig lang in het ziekenhuis omdat het eerstelijns verblijf en/of de zorg thuis niet geregeld zijn. Uit onderzoek van de huisartsen blijkt dat er nog grote knelpunten zijn bij het vinden van eerstelijns bedden. Die moeten snel worden opgelost.

Seniorvriendelijke zorg

Ook komen ouderen door functieverlies nog steeds zieker het ziekenhuis uit dan zij worden opgenomen. Wij zijn blij dat minister De Jonge samen met het veld in komende vier jaar wil komen tot een aanmerkelijke daling van de potentieel vermijdbare schade en sterfte in het ziekenhuis. De kwaliteitscriteria die in de afgelopen maanden door deskundigen en KBO-PCOB zijn geformuleerd kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

In 2013 is KBO-PCOB namelijk gestart met het opstellen van kwaliteitsaspecten voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg. Deze kwaliteitsaspecten stimuleren ziekenhuizen om zorg en dienstverlening af te stemmen op wensen en behoeften van ouderen met verschillende aandoeningen. Deze worden iedere twee jaar door ouderen in samenspraak met medici in de ouderenzorg aangepast. Belangrijke thema’s die in de afgelopen periode zijn aangegeven: samen beslissen over behandelbeleid, continuïteit van zorg, veilig medicijngebruik en de inzet van één aanspreekpunt voor ouderen en mantelzorgers.

Recent hebben wij hebben ziekenhuizen gevraagd of zij net zoals in 2013, 2015, 2017 weer mee willen werken aan een onderzoek hierover, maar na een negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben vele ziekenhuizen besloten niet mee te doen. Dit ondanks het feit dat we de administratieve last rond het keurmerk aanzienlijk hebben verminderd. KBO-PCOB wil nu van de minister weten op welke wijze hij de kwaliteitsaspecten Seniorvriendelijk Ziekenhuis gaat borgen. En op welke wijze ouderen en naasten keuze-ondersteunende informatie over ziekenhuizen kunnen vinden, zodat kwaliteit van ziekenhuiszorg voor ouderen met multimorbiditeit inzichtelijk blijft.