Invoering abonnementstarief Wmo: dé stap naar minder stapeling zorgkosten

KBO-PCOB heeft met klem in een brief, samen met Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, LOC, Mezzo en Ieder(in), aan de Tweede Kamer gevraagd of ze wil instemmen met de invoering van het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2019. Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo zet de regering een belangrijke stap om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

KBO-PCOB pleit al langer voor een abonnementstarief om de zorgkosten te dempen. Directeur Manon Vanderkaa: “We blijven waakzaam voor mogelijke neveneffecten. Het tarief mag er niet toe leiden dat zorg die nu onder het tarief valt, verschuift naar zorg die daar niet onder valt. Dit zijn de eerste stappen om de zorgkosten voor iedereen te verlagen. Samen met de andere belangenorganisaties hebben wij ook nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de eigen bijdrage-Wlz. Want ook mensen in de Wlz moeten er op vooruit gaan.”

Wel zijn er een aantal punten die rondom de invoering van het abonnementstarief extra aandacht vragen.

Vaste eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning

Als het abonnementstarief in de Wmo wordt doorgevoerd, zal iedereen maandelijks een vast bedrag aan eigen bijdrage betalen voor het gebruik van maatwerkvoorzieningen, ongeacht de hoeveelheid zorg en ondersteuning die wordt gebruikt. Met name voor mensen met middeninkomens is dit gunstig. Zij hebben nu bij hoog zorggebruik vaak te maken met enorme kosten. In veel gemeenten worden mensen met een laag inkomen al gecompenseerd, maar wie meer verdient, valt buiten de boot. Dat maandelijkse bedrag zal in 2019 €17,50 zijn. De maatregel die nu wordt genomen is een opmaat naar een wetswijziging voor de Wmo, die het abonnementstarief structureel moet regelen. Het doel is deze per 2020 in te voeren.

Verschuif maatwerk niet naar algemene voorzieningen

De belangenorganisaties geven wel aan dat de nieuwe regeling niet mag leiden tot een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen. Maatwerk valt onder het abonnement, algemene voorzieningen niet. Door zorg en ondersteuning als algemene voorziening aan te bieden, kunnen gemeenten het abonnementssysteem omzeilen. Om te voorkomen dat kosten zich alsnog opstapelen is het belangrijk dat voorzieningen als begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd binnen het abonnement vallen, ongeacht de manier waarop de voorziening wordt aangeboden.

Lees hier de complete brief over het Wmo-abonnementstarief