Herhaling van zetten in debat over dementie

Op 7 juni 2017 debatteerde de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met staatssecretaris Van Rijn over dementiezorg. De aandacht ging tijdens het debat vooral uit naar de verbetering van casemanagement dementie, met name als het gaat om de wachtlijsten en de financiering.

Casemanagement dementie valt onder de aanspraak wijkverpleging. Casemanagers zijn een belangrijke steun voor mensen met dementie en hun naasten. Ze geven emotionele en praktische begeleiding, onderhouden contacten met hulpverleners en schakelen zorg in als dat nodig is. Casemanagement dementie wordt echter niet altijd geboden.

Goede dementiezorg in gedrang

Dit blijkt onder andere uit de onlangs gepubliceerde Monitor Contractering Wijkverpleging 2017 van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierin wordt gesteld dat het tarief voor casemanagement dementie dusdanig krap is dat zorgaanbieders niet voldoende in staat zijn casemanagement dementie in te kopen. Er ontstaat hierdoor een risico dat goede dementiezorg in het gedrang komt. “Casemanagement dementie is een van de belangrijkste vormen van ondersteuning om zorg thuis goed vol te houden, aldus directeur Manon Vanderkaa. KBO-PCOB vindt dat senioren moeten kunnen rekenen op goede zorg en begeleiding thuis en dat zij niet de dupe mogen worden van een discussie over niet dekkende financiering. Een tarief dat recht doet aan de taken van casemanagement is daarom vanzelfsprekend.

De staatssecretaris belooft na de zomer een voortgangsbrief te sturen over casemanagement dementie. In de brief zal hij de Kamer onder andere informeren over een minimum- en maximum tarief.

Kamerleden eisen tempo

Ook de lange wachtlijsten van casemanagement dementie zijn de Kamerleden een doorn in het oog. De gebrekkige inkoop van casemanagement dementie ligt hier niet aan ten grondslag, aldus Van Rijn. Hij is voornemens de NZa te vragen de monitor contractering wijkverpleging voort te zetten om de problematiek verder te onderzoeken. De Kamer deelt die behoefte niet en eist onmiddellijke actie. KBO-PCOB sluit zich hierbij aan.