Gemengde gevoelens bij KBO-PCOB over kwaliteit verpleeghuiszorg

In aanloop naar het Kamerdebat van donderdag 14 februari over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg deelt KBO-PCOB gemengde gevoelens over dit onderwerp. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt KBO-PCOB enerzijds waardering uit voor de ambities van het kabinet om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Anderzijds zijn er, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, zorgen over de haalbaarheid van die ambities.

Dat verpleeghuiszorg ook in een belangrijke sociale behoefte voorziet, blijkt uit de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat 85-plussers met ernstige gezondheidsproblemen na de verhuizing naar een verpleeghuis minder eenzaam zijn dan toen zij nog zelfstandig woonden. Dit neemt niet weg dat ongeveer de helft van de ondervraagde bewoners in verpleeghuizen zich eenzaam voelt. Wat KBO-PCOB betreft is er dan ook ruimte voor verbetering. In de voortgangsbrief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt echter met geen woord gerept over eenzaamheid. KBO-PCOB verzoekt de minister te zorgen voor een betere aansluiting van de verpleeghuiszorg op het programma Eén Tegen Eenzaamheid.

Slimme inzet op krappe arbeidsmarkt

Ondanks de inspanningen van de minister verwachten experts in de ouderenzorg dat maar 60 procent van het beschikbare extra budget voor verpleeghuiszorg werkelijk besteed gaat worden. Dat komt onder andere door krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn er signalen dat er in 2030 liefst 35.000 extra verpleeghuisbedden nodig zijn. Om te voorkomen dat een oververhitte arbeids- en bouwmarkt de in deze kabinetsperiode beschikbare extra miljarden doen verdampen, vindt KBO-PCOB slimme inzet van middelen vereist.

Soepeler begeleiding naar verpleeghuis

De overgang naar het verpleeghuis verloopt soepeler als mensen betere begeleiding ontvangen op het moment dat zij de overstap naar het verpleeghuis maken, benadrukt KBO-PCOB. Dan blijven mantelzorgers ook beter betrokken wanneer hun naaste eenmaal in het verpleeghuis is opgenomen. Versterkte samenwerking tussen informele en formele zorg en toegang voor vrijwilligers tot passende scholing en ondersteuning zijn daarbij essentieel. Als dit lukt, helpt het ook de werkdruk voor verpleegkundigen te verlichten.

KBO-PCOB gaat het Kamerdebat uiteraard op de voet volgen.