Geestelijke verzorging moet gewoon vergoed worden

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in het artikel ‘Geestelijke begeleiding van stervende komt vaak te laat ‘ (Trouw, 12 juli) dat de ‘spirituele dimensie van de zorg in het gedrang komt’. In de thuissituatie wordt de ondersteuning door een geestelijk verzorger maar ten dele vergoed door de verzekeraars.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB vindt het tijd worden dat geestelijke verzorging volwaardig deel gaat uitmaken van het basispakket. Nu wordt een financieel onderscheid gemaakt tussen zingeving enerzijds en religie en spiritualiteit anderzijds. Een onderscheid dat op papier makkelijk te maken is, maar dat in de dagelijkse werkelijkheid niet werkbaar is.

Vaak gaat het in de laatste levensfase om hulp bij het omgaan met complexe levensvragen. In dergelijke, emotioneel belastende situaties mogen de restricties van een zorgverzekering geen rol spelen. Een meer patiëntgerichte benadering geeft mensen in deze fase de ondersteuning waar zij behoefte aan hebben. Zo kunnen zij hun laatste dagen in waardigheid leven, omringd met zowel medische als geestelijke zorg.

De nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een mooie taak. Laten we een samenleving voorstaan waarin zorg op maat geboden wordt, de patiënt centraal staat en geestelijke verzorging geen centenkwestie is.

Manon Vanderkaa
Directeur KBO-PCOB

Deze ingezonden brief is gepubliceerd in Trouw van 27 juli 2017