Belangrijke zaken uit coalitieakkoord voor senioren

Na negen maanden onderhandelen ligt er een coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het 50 pagina’s tellende regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ worden de hoofdlijnen voor het nieuwe beleid geformuleerd. Wat betekenen die uitgangspunten voor senioren? En hoe gaan we het seniorenbelang behartigen?

Koopkracht

Tot nu toe is de AOW gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en dat biedt enige garantie dat de AOW ieder jaar iets stijgt om zo de koopkracht te behouden. Mede dankzij deze koppeling, stijgt de AOW ook in 2022 met zo’n 13 tot 25 euro per maand. In het regeerakkoord staat dat de minimumlonen stapsgewijs met 7,5 procent zullen gaan stijgen, waarschijnlijk vanaf 2024. Dat lijkt goed nieuws, maar in dezelfde zin sluit de aanstaande regering AOW’ers uit. In plaats van de koppeling met het minimumloon komt er een tegemoetkoming via een ‘hogere ouderenkorting’. Dat is belastingvoordeel. Hoe die tegemoetkoming er verder uit komt te zien is niet uitgewerkt. Dit naast het feit dat de pensioenen de afgelopen jaren niet geïndexeerd zijn!  Een visie op de koopkrachtontwikkeling voor senioren in de komende jaren is nu noodzakelijk. Daar gaan wij voor in de belangenbehartiging.

Bouwen en nog eens bouwen

Rutte IV wil de wooncrisis oplossen en daarom wordt er flink geïnvesteerd in het bouwen. Er wordt een speciale minister benoemd die de klus gaat klaren. ‘Speciale aandacht gaat uit naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens’, aldus het regeerakkoord.  Dat wordt een uitdaging omdat we tot op heden niet altijd de stem van senioren zien in de lokale woonvisies.
Een ander punt is het verduurzamen van woningen. Men wil een Nationaal Isolatieprogramma om slecht geïsoleerde woningen versneld te isoleren. Daarvoor worden woningcorporaties en burgers zelf actief benaderd. Er komt ondersteuning voor huishoudens met een laag – en middeninkomen. Hybride warmtepompen worden voor veel woningen de norm; hiervoor komt subsidie.

Zorg

Het aanstaande kabinet wil de komende jaren de uitgaven in de zorg afremmen. Dat wil zeggen dat de zorguitgaven wel stijgen, maar minder hard.  Zo zal er harder onderhandeld gaan worden over de prijzen van nieuwe medicijnen en zal hoog-complexe zorg zich concentreren op een beperkt aantal plekken in het land. Het eigen risico voor de zorgverzekering blijft 385 euro. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg wordt wonen en zorg stapsgewijs gescheiden zodat langer thuis wonen nog meer gestimuleerd wordt. Hierbij is expliciete aandacht voor innovatieve woonvormen en voor de mogelijkheid voor iedereen, ongeacht inkomen, om betaalbaar langer thuis te blijven wonen met zorg. Als het gaat om corona wordt de zorg zo ingericht dat we snel kunnen reageren met een flexibele opschaling en inzet van de IC-capaciteit.

Zingeving

De strijd tegen eenzaamheid gaat door met de maatschappelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Daarnaast wordt de ontmoeting van jongeren met ouderen gestimuleerd. Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie. Het initiatiefwetsvoorstel ‘toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’ wordt overgelaten aan de Tweede Kamer, dat betekent dat daar de discussie wordt gevoerd.

Vanuit KBO-PCOB  gaan we de volgende acties ondernemen:

  • We willen met  leden in gesprek over het akkoord. Wat vindt u ervan? Waar moeten we aandacht aan besteden? Hiervoor gaan we het land in! In januari kondigen we aan hoe we dat gaan doen.
  • We gaan zorgen dat leden bij de uitwerking betrokken worden.
  • We werken samen met andere organisaties als dat ervoor zorgt dat we gezamenlijk een grotere vuist kunnen maken..
  • We gaan in gesprek met de politiek.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!