75 plussers hebben weinig vertrouwen in hulp en ondersteuning

In 2017 voelde 20% van de mensen in de Wmo zich zeer eenzaam, met name de oudere Wmo-gebruikers. Dit blijkt uit de derde rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook de verdere conclusies uit het rapport zijn weinig opbeurend.

De mate waarin men zich eenzaam voelt, stijgt tussen 2015 en 2017. Het aandeel 75-plussers dat huishoudelijke hulp ontvangt, is met 24% gedaald. Ook daalde het aandeel dat gebruik maakt van ondersteuning thuis (met 5%) en het aandeel dat gebruik maakt van woon- en vervoersvoorzieningen (met 10%).

Problematiek Wmo-gebruikers vraagt om actie

“Het langer thuis wonen, valt veel ouderen die hulp nodig hebben zwaar,” zegt Manon Vanderkaa. “Deze groep zal de komende jaren groeien. Het gaat over een groep met een complexe hulpvraag en een beperkt netwerk. Wij zijn niet verrast door deze uitkomsten, want wij horen dit soort signalen al langer via onze vrijwilligers. Maar actie is wel nodig.”

Een ander zorgpunt is dat steeds minder mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen. Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening gebruiken, dat zij bij problemen geen hulp kunnen krijgen van hun netwerk. De beleidsaanname dat mensen juist een groter beroep op hun netwerk kunnen doen, wordt door deze cijfers dus niet ondersteund.

Behoefte aan vertrouwenspersoon of intieme relatie

Deze rapportage geeft een signaal dat het langer thuis wonen voor ouderen met een problematiek erg zwaar is. Uit de rapportage blijkt vooral dat deze groep mensen behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon en dat in het formele zorgcircuit hulp vanuit een integrale blik te vaak ontbreekt. Verder maakt het rapport ook duidelijk dat er weinig vertrouwen is om hulp te ontvangen als het echt nodig is.

Al langer blijkt dat de groep 75-plussers de weg niet weet te vinden naar hulp en ondersteuning, of dat zij deze eenvoudigweg niet krijgt. Te vaak wordt de zelfredzaamheid te hoog ingeschat en overschat men de inzet van het eigen netwerk. Er liggen goede plannen vanuit het pact van de ouderenzorg, maar helaas zijn dit nog plannen. Dit rapport maakt wel duidelijk dat er snel actie nodig is. De aantallen ouderen met een complexe zorgvraag en met een klein netwerk nemen immers toe.

> Lees meer over het pact van de ouderenzorg

> Dossier Eenzaamheid