Frans Timmermans

‘Voldoende inkomen voor iedereen, dat moet nu geregeld worden’

Bereikbare zorg en een aanspreekbare overheid, levensloopbestendig bouwen en vooral een aanpak tegen de toenemende armoede en ongelijkheid. ‘Samen zijn we één maatschappij, waarin we niet meer kunnen toelaten dat de verzorgingsstaat nog verder door zijn morele ondergrens zakt’, zegt GroenLinks-PvdA lijsttrekker Frans Timmermans.

Kunt u uzelf even kort voorstellen aan de senioren van Nederland?
‘Ik ben de man van Irene, de vader van Daphnée, Marc, Max en Mare en de grootvader van Kees en Marie. Wij komen uit Heerlen en wonen nu in Maastricht. Mijn grootvaders waren mijnwerkers. In 1998 werd ik Tweede Kamerlid voor de PvdA, daarvoor werkte ik als diplomaat. Van 2007 tot 2014 zat ik in twee verschillende kabinetten, als staatsecretaris van Europese Zaken en als minister van Buitenlandse Zaken. De afgelopen negen jaar was ik de nummer 2 van de Europese Commissie, waar ik de laatste 4 jaar verantwoordelijk was voor de Green Deal en de Natuurherstelwet. Sinds 22 augustus ben ik de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. De afgelopen jaren heb ik gezien dat het vertrouwen in Nederland, in onszelf, in elkaar en in de overheid, beschadigd is geraakt. Het is dringend nodig dat we dat vertrouwen herstellen. Dat is onze belangrijkste opdracht nu.’

Wat is de positie van senioren in onze maatschappij en wat is het eerste dat u voor hen voor elkaar wil krijgen?
‘Iedereen doet ertoe. Daarom maken we ons hard voor de groeiende groep mensen die hun hoofd niet of nauwelijks boven water kan houden. Zowel oud als jong. De toenemende armoede en ongelijkheid maakt ongelukkig en ziek, zet mensen tegen elkaar op en ondermijnt de toekomst van veel kinderen en jongeren. Als mensen bijvoorbeeld zorg nodig hebben dan moet deze makkelijk te verkrijgen zijn. Maar het gaat om meer dan alleen zorg. Uiteindelijk moeten we het samen doen, door de generaties heen, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en iedereen waardig oud kan worden.’

Koopkracht is voor senioren belangrijk. Een manier om deze enigszins op peil te houden, is dat de AOW waardevast blijft en volwaardig gekoppeld blijft aan het minimumloon. Is de AOW bij uw partij in veilige handen? Wat bent u van plan met de AOW?
“Ervoor zorgen dat iedereen voldoende inkomen heeft om een waardig bestaan te kunnen leiden is één van de belangrijkste zaken die nu geregeld moeten worden. GroenLinks-PvdA wil dat de uitkeringen zoals de AOW en de bijstand meestijgen met het minimumloon. En deze verhogen we stapsgewijs naar 16 euro per uur in 2026.”

Hoe gaat uw partij ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare, geschikte en bereikbare (cluster)woningen voor senioren komen?
‘Het is duidelijk dat we meer moeten gaan investeren in de huisvesting van ouderen. We willen een integrale aanpak voor ouderen, waarbij wonen, welzijn en zorg samenkomen. Bij de bouw van nieuwe seniorenwoningen moet er rekening gehouden worden met het verlenen van zorg en het contact met de omgeving moet centraal staan. Maar ook het realiseren van extra verpleeghuisplekken moet snel gebeuren. Daarnaast moeten we ons ook richten op de toekomst, daarom willen we dat alle nieuwbouwwoningen toegankelijk en levensloopbestendig gebouwd gaan worden.’

Hoe wilt u de ouderenzorg overeind houden, gezien de vergrijzing enerzijds en knelpunten bij zorgpersoneel en woonvoorzieningen anderzijds?
‘De ouderenzorg piept en kraakt en de problemen dreigen groter te worden in plaats van kleiner. Veel ouderen en hun naasten raken verdwaald in het zorgstelsel of staan lang op een wachtlijst voor het verpleeghuis. Een groeiende tweedeling tussen welgestelde ouderen en ouderen met een kleine portemonnee is het gevolg. Het is echt tijd dat we de complexiteit van de ouderenzorg aanpakken, die wordt veroorzaakt door een grote wettelijke versnippering en doorgeschoten marktwerking. Voor ouderen die lange tijd ziek zijn, brengen we alle langdurige ouderenzorg onder in de Wet langdurige zorg. De wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke rol in de vaststelling van de benodigde zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Eén wettelijk kader en één bekostiging voor verpleging, verzorging en ondersteuning maakt het voor ouderen aantrekkelijker thuis te wonen. Maar er zijn ook mensen waarbij de zorgvraag te zwaar wordt om thuis te kunnen opvangen, en dan moet er ruimte zijn in een verpleeghuis.
Zorgen voor elkaar doen we met elkaar. Ook voor en met ouderen. En dat gebeurt al op allerlei plekken in het land. Dat is hoopvol en willen we extra ondersteunen, zoals het uitbreiden van mantelzorgverlof, maar ook door het mogelijk te maken om als buurtbewoner een zorgverlof te krijgen.’

Er is een kloof tussen digitaalvaardige en minder digitaalvaardige mensen. Hoe wilt u die kloof dichten?
‘Iedereen moet mee kunnen doen. Eén van de belangrijkste punten voor de overheid is om weer zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Een aanspreekbare overheid betekent namelijk ook dat je altijd de mogelijkheid hebt om iemand te spreken. We willen daarom wettelijk vastleggen dat menselijk contact nooit helemaal mag worden vervangen door chatrobots, online formulieren of telefoonbandjes. Voor alle overheidszaken die burgers digitaal kunnen regelen, moet een volwaardig niet-digitaal alternatief bestaan.’